Pozwolenia zintegrowane - decyzje do stycznia 2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) marszałek województwa jest obowiązany do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej decyzji udzielających lub zmieniających pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

Decyzje wydane w 2014 r. (od 5 września 2014 r.):

1. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.7.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Koszarówka, w którego skład wchodzi instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.13.2014).

2. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lipca 2006 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/8/05/06) zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. (DIS-V.7222.1.20.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, w tym instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali na godzinę oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych o całkowitej pojemności wanien procesowych powyżej 30 m3 wraz z urządzeniami pomocniczymi zlokalizowanej w Czarnej Białostockiej przy ulicy Fabrycznej 7.

3. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/9/05/06) zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.20.2012) oraz z dnia 4 września 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.20.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt wraz z urządzeniami pomocniczymi zlokalizowanej przy ul. Gen. Andersa 15 w Białymstoku.

4. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lipca 2006 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/8/05/06) zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2012) oraz z dnia 24 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.10.2014) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, w tym instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali na godzinę oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych o całkowitej pojemności wanien procesowych powyżej 30 m3 wraz z urządzeniami pomocniczymi zlokalizowanych w Czarnej Białostockiej przy ulicy Fabrycznej 7.

5. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.16.2012), zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2013) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3 oraz instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem stali surowej mniejszym niż 2 Mg/h, zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 17.

6. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/2/05/RM) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej w miejscowości Wojszki 4, gm. Mońki.

7. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.12.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do chowu trzody chlewnej o liczebności stanowisk ponad 750 szt. dla macior zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 437/3, 437/4, 438 i 439 w miejscowości Tymianka gm. Nurzec-Stacja.

8. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lutego 2006 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/5/05/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej w miejscowości Świerzbienie 29, gm. Mońki.

9. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca 2006 r. – (znak: ŚR.I.RM.66141/7/05/06), zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. (znak: DIS.V.7674-1-16/09/10) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej w miejscowości Kalinowo 1, gm. Piątnica.

10. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 4 sierpnia 2006 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/1/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o nr. geod. 63/6 i 63/8 w miejscowości Kołodzież, gm. Mońki.

11. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/5/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40.000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o nr geod. 118/6 i 118/7 Kołodzież, gm. Mońki.

12. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/7/06/07), zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: DIS–V.7222.1.21.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów w ilości powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Kraśnianach, gm. Sokółka.

13. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2006 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/2/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40.000 stanowisk zlokalizowanej na terenie fermy położonej na działce o nr. geod. 10 w obrębie wsi Ostrów Północny, gm. Szudziałowo.   

14. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 24 sierpnia 2007 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/2/07) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów w ilości powyżej 40.000 stanowisk zlokalizowanej na działkach nr 107/15, 107/18 i 123 we wsi Runice, gm. Drohiczyn.

15. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. (znak: DIS-V.7674-1-13/09/10) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o numerach geod. 234/2 i 235/2, w miejscowości Ruda, gmina Krypno.

16. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 lutego 2010 r. (znak: DIS-V.7674-1-5/09/10) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o numerach geod. 81/7, 85/2 i 85/7 w miejscowości Żurobice, gm. Dziadkowice.

17. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2010 r. (znak: DIS-V.7674-1-23/09/10) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działce o nr. ewidencyjnym 197 w m. Krypno Wielkie, gm. Krypno.

18. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 7 lipca 2010 r. (znak: DIS-V.7676-3/10) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnych 152/3, 373 i 374 w m. Kuścińce, gm. Kuźnica.

19. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 marca 2011 r. (znak: DIS.V.7676-22/10) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: 48/3, 54/3 i 61/3 w miejscowości Makowlany, gm. Sidra.

20. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 lipca 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.20.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o nr geod. 262/1, 262/3 i 262/5 obręb Kolno.

21. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 lipca 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.4.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli kur niosek o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na terenie fermy w miejscowości Wincenta 71, gm. Kolno.

22. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 lipca 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.6.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o nr. ewid. 298/1 i 298/2 w miejscowości Tonkiele, gmina Drohiczyn.

23. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 21 września 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.6.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do chowu trzody chlewnej o wadze powyżej 30 kg i o liczebności stanowisk ponad 2000 szt. zlokalizowanej na działce o numerze geod. 72 w m. Bełda, gm. Rajgród.,

24. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2005 r. (znak: ŚR.I.66141/4/04/05), zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.2.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt zlokalizowanej na terenie Tłoczni i Pomiarowni Gazu w Kondratkach, 16-050 Jałówka, gmina Michałowo.

25. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2005 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/6/05), zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.23.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Zambrów.

26. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowlany, gm. Supraśl, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2012 r. (znak: DIS.V.7222.1.22.2011), z dnia 14 grudnia 2012 r. (znak:  DIS-V.7222.1.29.2012) oraz z dnia 11 czerwca 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.5.2013).

27. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/4/07) - pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w m. Studzianki, gm. Wasilków, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia26 stycznia 2010 r. (znak: DIS.V.7676-1/10).

28. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. (znak: DIS.V.7674-1-4/09) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, gm. Juchnowiec Kościelny, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.24.2012), z dnia 24 marca 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.18.2013) oraz z dnia 3 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.14.2014).

29. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 maja 2009 r. (znak: DIS.V.7674-1-22/08) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Siemiatyczach, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-14/10), z dnia 18 stycznia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.26.2011), z dnia 20 czerwca 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.3.2012), z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.26.2012) oraz z dnia 10 grudnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.14.2013).

30. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.15.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Odnoga, gm. Michałowo, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.17.2012).

31. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.7.2012) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Koszarówka, w którego skład wchodzi instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.13.2014) oraz z dnia 18 września 2014 r. (znak:DIS-V.7222.1.24.2014).

32. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.9.2012) - pozwolenie zintegrowane na eksploatację Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów, w którego skład wchodzi instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2 września 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.22.2014).

33. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.1.2013) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Poryjewie, gm. Hajnówka, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton wraz z instalacjami i urządzeniami będącymi w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z instalacją do składowania odpadów funkcjonujące w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2014).

34. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 października 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.4.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację Fabryki HDF zlokalizowanej w gminie Orla, w skład której wchodzą: instalacja do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.22.2012).

35. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego (znak: ŚR.I.KA.66141/6/06/07) z dnia 9 marca 2007 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę zlokalizowanej w miejscowości Górskie Ponikły Stok, gm. Rutki, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2008 r. (znak: DIS.V.7674-1-11/08) oraz z dnia 22 stycznia 2013 r. (znak: DIS-V.1.15.2012).

36. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.10.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych większym niż 200 ton rocznie zlokalizowanej w Ignatkach 40/1.

37. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.13.2013) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 tona na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Karczach, gm. Sokółka.

38. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 7 lipca 2010 r. (znak: DIS-V.7676-3/10), zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.44.2014) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej w m. Kuścińce, gm. Kuźnica.

39. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania oraz instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton odpadów na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania wraz z instalacjami i urządzeniami będącymi w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami wchodzące w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) zlokalizowanego w Studziankach przy ul. Spółdzielczej 36.

40. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.15.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Odnoga, gm. Michałowo, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.17.2012) i z dnia 30 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.57.2014).

 

Decyzje wydane w 2015 r.:


1. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego  2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.1.2011) zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, w którego skład wchodzi instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

2. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 marca 2011 r. (znak: DIS.V.7676-22/10), zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.45.2014) - pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: 48/3, 54/3 i 61/3 w miejscowości Makowlany, gm. Sidra.

3. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.1.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, w którego skład wchodzi instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton,  zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2011) i z dnia 4 lutego 2015 r. (znak: DIS-IV.7222.1.1.2015).
  
4. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2007 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/6/07) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w m. Uhowo, gm. Łapy, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2008 r. (znak: DIS.V.7674-1-3/08), z dnia 8 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-10/10), z dnia 18 marca 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.3.2011), z dnia 27 kwietnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.9.2011), z dnia 11 maja 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.19.2011) oraz z dnia 30 października 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.12.2013).

5. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.21.2014) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton odpadów na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, oraz instalacji i urządzeń będących w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami wchodzących w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) zlokalizowanego w Studziankach przy ul. Spółdzielczej 36.

6. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 maja 2009 r. (znak: DIS.V.7674-1-22/08) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Siemiatyczach, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego: z dnia 11 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-14/10), z dnia 18 stycznia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.26.2011), z dnia 20 czerwca 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.3.2012), z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.26.2012), z dnia 10 grudnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.14.2013 r.) oraz z dnia 30 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.56.2014)

7. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do chowu drobiu o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej we wsi Piątak, gm. Suchowola.

8. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.1.2013) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Poryjewie, gm. Hajnówka, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton wraz z instalacjami i urządzeniami będącymi w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z instalacją do składowania odpadów funkcjonującymi w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2014) i z dnia 30 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.60.2014).

9. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 maja 2009 r. (znak: DIS.V.7674-1-22/08) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Siemiatyczach, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego: z dnia 11 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-14/10), z dnia 18 stycznia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.26.2011), z dnia 20 czerwca 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.3.2012), z dnia28 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.26.2012), z dnia 10 grudnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.14.2013 r.) oraz z dnia 30 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.56.2014).

10. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej we wsi Chrołowice, gm. Drohiczyn.

11. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do chowu drobiu o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej we wsi Piątak, gm. Suchowola.

12. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w m. Ratowo-Piotrowo, gm. Śniadowo, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

13. Pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w m. Korytki Borowe, gm. Jedwabne, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

14. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.15.2011) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Odnoga, gm. Michałowo.

15. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.16.2012), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2013) z dnia 13 grudnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.17.2013) oraz z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.30.2014) - pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3 oraz obejmującej instalację do nakładania powłok metalicznych z wsadem stali surowej mniejszym niż 2 Mg/h, zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 17.

16. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2007 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/6/07) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w m. Uhowo, gm. Łapy.

17. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji: do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej oraz do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania  ścieków komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki żużlu i popiołów wchodzących w skład Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku.

18. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.1.2011), zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2011), z dnia 4 lutego 2015 r. (znak: DIS-IV.7222.1.1.2015) oraz z dnia 2 marca 2015 r. (znak: DIS-IV.7222.1.3.2015) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, w którego skład wchodzi instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

19. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/4/05) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów stałych zlokalizowanego na gruntach wsi Augustowo, gm. Bielsk Podlaski, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-13/10) i z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.25.2012).

20. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do chowu brojlerów o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej we wsi Piątak, gm. Suchowola.

21. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/4/05) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów stałych zlokalizowanego na gruntach wsi Augustowo, gm. Bielsk Podlaski, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-13/10), z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.25.2012) oraz z dnia 5 listopada 2015 r. (znak: DOS-II.7222.1.27.2015).

22. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/9/05/06) zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2012 r. (DIS-V.7222.1.20.2012), z dnia 4 września 2014 r.(DIS-V.7222.1.20.2014) i z dnia 4 listopada 2014 r. (DIS-V.7222.1.28.2014) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt wraz z urządzeniami pomocniczymi zlokalizowanej przy ul. Gen. Andersa 15 w Białymstoku .

23. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej wchodzące w skład Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach.

24. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.9.2012) - pozwolenie zintegrowane na eksploatację Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów, w którego skład wchodzi instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.59.2014).

25. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2015 r. (znak: DOS-II.7222.1.4.2015) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji: do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej, do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki żużlu i popiołów.

26. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. (znak: ŚR.I.RM.66141/4/05) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów stałych zlokalizowanego na gruntach wsi Augustowo, gm. Bielsk Podlaski, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-13/10), z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.25.2012), z dnia 5 listopada 2015 r. (znak: DOS-II.7222.1.27.2015) oraz z dnia 17 listopada 2015 r. (znak: DOS-II.7222.1.28.2015). 

27. Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.13.2013) udzielającą ZZO EURO-SOKÓŁKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w Karczach, gm. Sokółka, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.


Decyzje wydane w 2016 r.:

1. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (znak: DOS-II.7222.1.2.2015) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w m. Korytki Borowe, gm. Jedwabne, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

2. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 16 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/3/06) udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu położonego w Suwałkach przy ul. Buczka 150 A, zmienioną decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 14 września 2007 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/8/07) oraz decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2010 r. (znak: DIS.V.7676-7/10), z dnia 16 lipca 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.6.2013), z dnia 31 grudnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.15.2013) oraz z dnia 30 października 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.52.2014).

3. Decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2007 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/6/07) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w m. Uhowo, gm. Łapy, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2008 r. (znak: DIS.V.7674-1-3/08), z dnia 8 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-10/10), z dnia 18 marca 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.3.2011), z dnia 27 kwietnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.9.2011), z dnia 11 maja 2012 r. (znak: DIS-V.7222.1.19.2011), z dnia 30 października 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.12.2013), z dnia 2 marca 2015 r. (znak: DIS-IV.7222.1.4.2015) oraz z dnia 12 sierpnia 2015 r. (znak: DOS-II.7222.1.21.2015).

4. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MW zlokalizowanej na terenie Tłoczni i Pomiarowni Gazu Kondratki, 16-050 Michałowo, gm. Michałowo.