Informacje z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXIX/262/2016 z dnia 24 października 2016 r. uchwalił „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku”.

Dokument wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej. Z papierową wersją dokumentu zapoznać się można w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 510, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30).

Załączniki do treści