Karty informacyjne prowadzonych spraw

 

Karta informacyjna - wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Karta informacyjna – wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów

Karta informacyjna – wydawanie decyzji zezwalających na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Karta informacyjna – wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Karta informacyjna – wydawanie decyzji ustalających linie brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych

Karta informacyjna - wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Karta informacyjna – wydawanie zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Karta informacyjna – wydawanie decyzji zatwierdzająca zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

Karta informacyjna – uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Karta informacyjna – wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Karta informacyjna – wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Karta informacyjna – wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na wydobywanie odpadów

Karta informacyjna – wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów  

Karta informacyjna - komisja egzaminacyjna stwierdzająca kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Karta informacyjna - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Karta informacyjna - Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi