Ewidencja obiektów hotelarskich

Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów (hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe) dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Zaszeregowanie obiektu do danego rodzaju i nadanie kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;
 3. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 4. określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 5. liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
 6. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
 7. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

Do wniosku dołącza się:

 • ankietę w zakresie spełniania minimalnych wymagań, określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1; rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017r. poz. 2166)
 • dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.

Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.

Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest: decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii.

W myśl § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera:

 1. określenie przedsiębiorcy, adres siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres zamieszkania,
 2. nazwę i adres obiektu,
 3. rodzaj i kategorię obiektu,
 4. informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług (wraz z podaniem czasu trwania sezonu),
 5. opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych, liczbie jednostek mieszkalnych oraz ich strukturze, zakresie świadczonych usług, położeniu obiektu, numerze telefonu, a także – o ile obiekt posiada (numer faxu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),
 6. informacje o decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,
 7. informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest jawna, z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu, przy czym karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Ewidencja znajduje się w Referacie Turystyki w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Administratorem danych osobowych zawartych Ewidencji Obiektów Hotelarskich jest Marszałek Województwa Podlaskiego /Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok/.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO/), określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Dane osobowe zawarte w ewidencji będą ujawniane, w ściśle określonych przypadkach, osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację i obsługę informatyczną.

Podanie danych osobowych znajdujących się w ewidencji wynika z  przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Dane zawarte w ewidencji obiektów hotelarskich będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów dotyczących archiwizacji.

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w ewidencji przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania.

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w ewidencji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w ewidencji nie przysługuje prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Marszałku Województwa Podlaskiego, wynikającego z przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, stanowiącym iż przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), ponieważ występują przesłanki wykluczające taką możliwość, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit a, b, d i e RODO;
 • przenoszenia danych osobowych, ponieważ nie występują przesłanki, określone w art. 20 ust. 1 RODO.

Dane osobowe znajdujące się w ewidencji nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączniki do treści