Ewidencja obiektów hotelarskich

Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów (hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe) dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.

Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest: decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii.

W myśl § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.) karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera:

  1. określenie przedsiębiorcy, adres siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres zamieszkania,
  2. nazwę i adres obiektu,
  3. rodzaj i kategorię obiektu,
  4. informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług (wraz z podaniem czasu trwania sezonu),
  5. opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych, liczbie jednostek mieszkalnych oraz ich strukturze, zakresie świadczonych usług, położeniu obiektu, numerze telefonu, a także – o ile obiekt posiada (numer faxu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),
  6. informacje o decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,
  7. informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest jawna, z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu, przy czym karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Dane z Ewidencji udostępniane są zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) na wniosek lub jeżeli charakter danych umożliwia ich niezwłoczne udostępnienie, to są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Ewidencja znajduje się w Referacie Sportu i Turystyki w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze: Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest Marszałek Województwa Podlaskiego /Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok/.

Dane osobowe zawarte w ww. zbiorze są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania wynikającego z art. 38 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych polegającego na zaszeregowywaniu obiektów, nadawaniu im kategorii oraz prowadzeniu ewidencji obiektów hotelarskich i za wyjątkiem danych, które są jawne na podstawie postanowień ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Osoby fizyczne których dane osobowe znajdują się w zbiorze: Ewidencja Obiektów Hotelarskich mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podanie danych wynika z postanowień § 5 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.).