Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych stanowiącego, iż organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek właściwy ze względu na siedzibę (miejsce zamieszkania) przedsiębiorcy.

Rejestr zawiera:

  1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – adres zamieszkania
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  3. przedmiot działalności
  4. zasięg terytorialny wykonywanej działalności
  5. główne miejsce wykonywania działalności oraz oddziały
  6. imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz jego oddziałów

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o usługach turystycznych rejestr jest jawny.

Dane z Rejestru udostępniane są zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) na wniosek lub jeżeli charakter danych umożliwia ich niezwłoczne udostępnienie, to są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Rejestr znajduje się w Referacie Sportu i Turystyki w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Zbiór o nazwie: „Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych”, zawierający zarówno rejestr, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, jak i akta rejestrowe, został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych w zbiorze: Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest Marszałek Województwa Podlaskiego /Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok/.

Dane osobowe zawarte w ww. zbiorze są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania wynikającego z art. 7 ustawy o usługach turystycznych polegającego na prowadzeniu rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i za wyjątkiem danych, które są jawne na podstawie postanowień ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Osoby fizyczne których dane osobowe znajdują się w zbiorze: Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podanie danych osobowych znajdujących się w ww. zbiorze wynika z postanowień art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn zm.).

Załączniki do treści

  • Wniosek (DOC, 52,5 KB)

    Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych