Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiajacych Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.) działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

W myśl postanowień art. 22 ust.1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych do działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2361) dotyczące regulowanej działalności gospodarczej oraz kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowiącego, iż organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649), organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy turystycznego zawierający dane określone w powyższym przepisie.

Do wniosku przedsiębiorca turystyczny dołącza:

 • oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub umowy o turystyczny rachunek powierniczy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopię ww. dokumentów,

Powyższe gwarancje i umowy powinny być zgodne z wzorami umów określonymi w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz.U. poz.2497)

Minimalne wysokości sum gwarancyjnych określone zostały odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U.2017 poz. 2507) i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U.2017 poz. 2508)

 • oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ww. ustawy
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru, w wysokości: 355 zł. dla wszystkich przedsiębiorców turystycznych, z wyjątkiem organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wnoszą opłatę skarbową w wysokości: 30 zł.

oraz

w przypadku przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wybrali zabezpieczenie w formie rachunku powierniczego

 • oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ww. ustawy, dotyczące wykonywania działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyjmowania wpłat podróżnych wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy.

Rejestr zawiera:

 1. firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną – adres zamieszkania
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli przedsiębiorca turystyczny posiada
 3. określenie rodzaju działalności
 4. określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności
 5. główne miejsce wykonywania działalności oraz oddziały
 6. adres e-mail, jeśli przedsiębiorca turystyczny posiada
 7. numer telefonu, jeśli przedsiębiorca turystyczny posiada.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych rejestr jest jawny, z wyjątkiem:

 • adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza,
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu.

Marszałek województwa udostępnia informacje zbiorcze zawarte w rejestrze:

 • na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego, organizacji pozarządowych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumenta, oraz powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • w celach naukowo-badawczych, bez wskazywania danych identyfikujących przedsiębiorców turystycznych.

Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych znajduje się w Referacie Turystyki w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Administratorem danych osobowych zawartych Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych jest Marszałek Województwa Podlaskiego /Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok/.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO/), określonego w art. 23 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych uslugach turystycznych polegającego na prowadzeniu rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dane osobowe zawarte w rejestrze będą ujawniane, w ściśle określonych przypadkach, osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację i obsługę informatyczną.

Podanie danych osobowych znajdujących się w rejestrze wynika z przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Dane zawarte w rejestrze będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów dotyczących archiwizacji.

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w rejestrze przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania.

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w rejestrze przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w rejestrze nie przysługuje prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Marszałku Województwa Podlaskiego, wynikającego z przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, stanowiącym iż przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), ponieważ występują przesłanki wykluczające taką możliwość, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit a, b, d i e RODO;
 • przenoszenia danych osobowych, ponieważ nie występują przesłanki, określone w art. 20 ust. 1 RODO.   

Dane osobowe znajdujące się w rejestrze nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączniki do treści

 • oświadczenie rachunek powierniczy.docx.pdf (PDF, 28 B)

  Oświadczenie wypełniane przez przedsiębiorców turystycznych prowadzących działalność wyłącznie na terytorium kraju i pobierających opłaty wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy

 • wniosek o wpis do rejestru i oświadczenie.docx.pdf (PDF, 61 B)

  Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i formularz oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku