Ewidencja uprawnień przewodników górskich

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187) uprawnienia przewodnika górskiego nadaje, odmawia nadawania, zawiesza i przywraca oraz cofa:

a)      marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień w dniu złożenia tego wniosku, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – marszałek województwa wybrany przez osoby ubiegające się o te uprawnienia,

b)      uprawnienia przewodnika górskiego osobom, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a którym zostały uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – marszałek województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o te uprawnienia. Podstawę do nadania uprawnień stanowi decyzja ministra właściwego do spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ.U. z 2016 r. poz. 65).

Ewidencję uprawnień przewodników górskich prowadzi Marszałek Województwa Podlaskiego zgodnie art. 28 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

Uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada wykształceni średnie,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego, za zastrzeżeniem art. 22a ust. 2 ustawy o usługach turystycznych.

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • określenie miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji,
 • wskazanie obszaru uprawnień, w stosunku do którego wnioskodawca ubiega się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego lub w stosunku do którego ubiega się o wydanie legitymacji lub identyfikatora.

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy III należy dołączyć:

 1. Świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją dla przewodników górskich;
 2. Kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek na podstawie przedstawionego ma oryginału tego dokumentu lub odpisu tego świadectwa lub dyplomu; jako dokument poświadczający posiadanie wykształcenia średniego przyjmuje się także dokumenty poświadczające ukończenie szkół, których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego;
 3. Trzy fotografie legitymacyjne w formacie 3 cm x 4 cm;
 4. Dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,

PKO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II albo I należy dołączyć:

 1. Świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 2. Dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania klasy II albo I, wydane przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy o wykonaniu usługi zawarte przez przewodnika górskiego z klientem lub organizatorami turystyki lub rachunki za wykonaną usługę, wystawione przez przewodnika górskiego klientom lub organizatorom turystyki;
 3. Oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4 lub ust. 3 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego,
 4. Jedną fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm;
 5. Dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,

PKO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar uprawnień należy dołączyć:

 1. Świadectwo zdania egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 2. Jedną fotografię w formacie 3 cm x 4 cm;
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,

PKO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

Osoby ubiegające się o wydanie kolejnego identyfikatora przewodnika górskiego do wniosku o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego dołączają:                                                                   

1 fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm.

 

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego lub wniosek o wydanie kolejnego identyfikatora przewodnika górskiego należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
15-888 Białystok,
ul. Wyszyńskiego 1
tel. 85/ 66 54 488

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego można złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 1 w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
15-888 Białystok,

ul. Wyszyńskiego 1

 

Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze: Ewidencja uprawnień przewodników górskich jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok).

Dane osobowe zawarte w zbiorze są przetwarzane wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków Marszałka Województwa Podlaskiego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2016r. poz. 187 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014r. poz. 868) i nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Osoby, których sprawy dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawnych cytowanych wyżej.