Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną badającą kierowców

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ WYKONUJĄCĄ BADANIA PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII TRANSPOORTU

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy i potwierdzony wydanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

podstawa prawna

- art. 85 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 z późn. zm.)

wymagane dokumenty

wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawierający dane zgodne z art. 85 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami z następującymi załącznikami:

1) oświadczenie zgodne z art. 85 ust. 5 i 6 ustawy o kierujących pojazdami;

2) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

3) oświadczenie dotyczące danych osobowych;

4) dokumenty potwierdzające:

  1. warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w §10 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937) - wyrys pomieszczeń wraz z opisem; prawo do lokalu (umowa najmu, akt własności – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub kserokopia
    z oryginalnym dokumentem do wglądu);
  2. posiadanie zestawu metod i urządzeń badawczych zgodnych z metodyką stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937) - wykaz narzędzi testowych i urządzeń badawczych;
  3. zatrudnienie co najmniej jednego uprawnionego psychologa, chyba że składający wniosek sam jest uprawnionym psychologiem (oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu).
  4. wymagane rozszerzenie wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (wydruk
    z CEIDG z wymaganym rozszerzeniem).

5) dowód uiszczenia opłaty w kwocie 400 zł za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, przez Bank Zachodni WBK 5 Oddział w Białymstoku o numerze 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000, tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (zgodnie z §13 pkt. 3 lit. a rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937));

6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Finansów Miasta, PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, tytułem: zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.);

7) informację o danych kontaktowych pracowni psychologicznej.

 

miejsce składania dokumentów

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wraz z załączonymi dokumentami, proszę dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia, Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 611 (VI piętro)

Dokumenty (potwierdzone z oryginałem przez notariusza lub organ wydający) można również przesłać drogą pocztową, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zdrowia ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 

jednostka odpowiedzialna

Departament Zdrowia
Referat Zdrowia Publicznego (pokój 611, piętro VI)
tel.: (085) 66 54 206

fax: (085) 66 54 291

e-mail: katarzyna.kandefer@wrotapodlasia.pl

 

termin wydania zaświadczenia

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji.

tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne zażalenie należy składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pisemną informację o wszelkich zmianach danych zgłaszanych we wniosku i w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy o kierujących pojazdami (przesłanie pisma aktualizacyjnego do Departamentu Zdrowia tut. Urzędu).