Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną badającą kierowców

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ WYKONUJĄCĄ BADANIA PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII TRANSPOORTU

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy i potwierdzony wydanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Podstawa prawna

Art. 85 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, poz. 978 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawierający dane zgodne z art. 85 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami z następującymi załącznikami:

1) oświadczenie zgodne z art. 85 ust. 5 i 6 ustawy o kierujących pojazdami;

2) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

3) oświadczenie dotyczące danych osobowych;

4) dokumenty potwierdzające:

 1. posiadanie warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937) - wyrys pomieszczeń wraz z opisem; prawo do lokalu (umowa najmu, akt własności – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub kserokopia z oryginalnym dokumentem do wglądu);
 2. posiadanie zestawu metod i urządzeń badawczych zgodnych z metodyką stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937) - wykaz (lista) narzędzi testowych i urządzeń badawczych podpisany przez wnioskodawcę;
 3. zatrudnienie co najmniej jednego uprawnionego psychologa, chyba że składający wniosek sam jest uprawnionym psychologiem (oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu).
 4. wymagane rozszerzenie wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (wydruk z CEIDG z wymaganym rozszerzeniem).

5) dowód uiszczenia opłaty w kwocie 400 zł za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, przez Bank Zachodni WBK 5 Oddział w Białymstoku o numerze 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000, tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (zgodnie z §13 pkt. 3 lit. a rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937));

6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Finansów Miasta, PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, tytułem: zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);

7) informację o danych kontaktowych pracowni psychologicznej.

Informacja administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.) rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzi marszałek województwa, który zgodnie z art. 85 ust. 4 wpisu do rejestru dokonuje na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer jest wymagany;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;
 4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 5. oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
 6. imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.

Zgodnie z art. 85 ust. 7 w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną umieszcza się dane, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewidencyjny pracowni psychologicznej.

Zgodnie z art. 86 ust. 4 w/w ustawy marszałek województwa prowadzi ewidencję jednostek, o których mowa w ust. 1, tj. jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostki sektora finansów publicznych prowadzących pracownię psychologiczną. W ewidencji umieszcza się dane, o których mowa w ust. 3 tj.:

 1. nazwę jednostki oraz oznaczenie jej adresu i siedziby;
 2. oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
 3. imiona i nazwiska uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne wraz z ich numerami ewidencyjnymi.
 4. numer jednostki w tej ewidencji oraz numer ewidencyjny pracowni psychologicznej.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 w/w ustawy marszałek województwa prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Zgodnie z ust. 4 w ewidencji umieszcza się następujące dane uprawnionego psychologa:

 1. numer ewidencyjny;
 2. imię i nazwisko;
 3. numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 4. adres zamieszkania;
 5. oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania;
 6. datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Dane z rejestru i w/w ewidencji udostępniane są zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) na wniosek lub jeżeli charakter danych umożliwia ich niezwłoczne udostępnienie, to są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jednakże z ograniczeniem ze względu na prywatność osób fizycznych figurujących w rejestrze.

Rejestr i ewidencja znajdują się w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pokój 611 (VI piętro).

Administratorem danych osobowych zebranych w celu dokonania wpisu i prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 85, 86 i 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.) oraz realizacji zapisów, o których mowa w art. 88 w/w ustawy, jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ .

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie prowadzonych ewidencji i rejestru) oraz lit. e (w zakresie telefonów kontaktowych) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wspomniane wcześniej zapisy art. 85, 86, 87 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.).

Odbiorcą danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację, zaś odbiorcą danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numerów ewidencyjnych, oraz adresu jednostki organizacyjnej, w której uprawniony psycholog przeprowadza badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców będą użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego.

Dane będą przetwarzane przez czas pozostawania psychologa/podmiotu w ewidencji/rejestrze, a następnie będą poddane archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych we wskazanym ustawowo zakresie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest odmowa dokonania wpisu do ewidencji/rejestru.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wraz z załączonymi dokumentami, proszę dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia, Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 611 (VI piętro)

Dokumenty (potwierdzone z oryginałem przez notariusza lub organ wydający) można również przesłać drogą pocztową, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zdrowia ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Jednostka odpowiedzialna

Departament Zdrowia
Referat Zdrowia Publicznego (pokój 611, piętro VI)

tel.: (085) 66 54 206

fax: (085) 66 54 291

e-mail: katarzyna.kandefer@wrotapodlasia.pl

Termin wydania zaświadczenia

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne zażalenie należy składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pisemną informację o wszelkich zmianach danych zgłaszanych we wniosku i w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy o kierujących pojazdami (przesłanie pisma aktualizacyjnego do Departamentu Zdrowia tut. Urzędu).