Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów badających kierowców

WPIS DO EWIDENCJI UPRAWNIONYCH PSYCHOLOGÓW

Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest warunkiem potwierdzającym uprawnienie w tym zakresie.

Ewidencję uprawnionych psychologów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wpis odbywa się w drodze decyzji administracyjnej i wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

podstawa prawna

art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 z późn. zm.).

wymagane dokumenty

wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów zawierający dane zgodne z art. 87 ust. 2 i 4 ustawy o kierujących pojazdami z następującymi załącznikami:

  1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (jedynie do wglądu)
  2. dyplom ukończenia wyższych studiów na kierunku;
  3. świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
  4. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności;
  5. oświadczenie dotyczące danych osobowych;
  6. dowód uiszczenia opłaty w kwocie 40 zł za wpis psychologa do ewidencji uprawnionych psychologów na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, przez Bank Zachodni WBK 5 Oddział w Białymstoku o numerze 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000, tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów (zgodnie z §13 pkt. 3 lit. b rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937));
  7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Finansów Miasta, PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, tytułem: zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.);
  8. informację o danych kontaktowych psychologa.

miejsce składania dokumentów

Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów wraz z załączonymi dokumentami, proszę dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia, Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 611 (VI piętro)

Dokumenty (potwierdzone z oryginałem przez notariusza lub organ wydający) można również przesłać drogą pocztową, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zdrowia ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 

jednostka odpowiedzialna

Departament Zdrowia
Referat Zdrowia Publicznego (pokój 611, piętro VI)
tel: (085) 66 54 206

fax: (085) 66 54 291

e-mail: katarzyna.kandefer@wrotapodlasia.pl

 

termin wydania decyzji i zaświadczenia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uprawniony psycholog jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa, który wpisał go do ewidencji uprawnionych psychologów pisemną informację o oznaczeniu pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania – najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań oraz wszelkich zmianach danych zgłaszanych we wniosku i w terminie 14 dni od dnia ich zmiany zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami (przesłanie pisma aktualizacyjnego do Departamentu Zdrowia tut. Urzędu).

 

 

 

Załączniki do treści