Audyt wewnętrzny - informacje ogólne

Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podlaskiego racjonalnego zapewnienia, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez samorząd województwa mechanizmy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo. Cel ten realizowany jest poprzez niezależną, obiektywną działalność o charakterze zapewniającym i doradczym.

Prawne uregulowania normujące pracę Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego aidytu (Dz. U. z dnia 28 września 2015 r. poz. 1480).
  3. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego stanowiące załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 28).
  4. Komunikat Nr 16 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr 9, poz. 70).
  5. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych(Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 14, poz. 84).
  6. Zarządzenie Nr 6/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
  7. Zarządzenie Nr 18/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Dostęp do informacji publicznej

Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku  Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.). Pozostałe dokumenty wytwarzane przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego nie stanowią informacji publicznej.