Publicznie dostępny wykaz danych

 

Marszałek Województwa Podlaskiego  na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz rozporządenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U z 2010 r. Nr 186, poz. 1249) prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie od dna 1 maja 2011 r. publikowane są w systemie F7. 
http://f7.wrotapodlasia.pl/

 

Dokumenty o środowisku opublikowane do dnia 30 kwietnia 2011 r. - można pobrać z tabeli poniżej.

Dokumenty:
1. Formularz A: Wnioski o wydanie decyzji 
2. Formularz B: Decyzje i postanowienia 
3. Formularz B: Decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska
4. Formularz B: Decyzje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami
5. Formularz C: Projekty planów, programów, strategii, polityk
6. Formularz D: Plany, programy, strategie, polityki
7. Formularz E: Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
8. Formularz E: Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
9. Formularz E: Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
10. Formularz E: Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (OŚ-OP2)
11. Formularz H: Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
12. Formularz I: Inne dokumenty
13. Legenda do tabel
14. Wykaz dokumentów o środowisku opublikowanych od 16 listopada 2010 do dnia 30 kwietnia 2011 r.