Działalność gospodarcza w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania

Podejmowanie działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania. Postępowanie prowadzi i informacji udziela Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

Archiwum Zakładowe
pok. nr 025                                  
tel.  85 66 54 556
fax. 85 66 54 567
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl 


• Na podstawie art. 51a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.) działalność gospodarczą w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, mogą wykonywać przedsiębiorcy po uzyskaniu wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.
• Organem prowadzącym rejestr jest Marszałek właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Przedsiębiorca może prowadzić tą działalność, wyłącznie w formie spółki kapitałowej, której kapitał zakładowy jest nie niższy od określonego w art. 154 §1 lub art.308 §1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli posiada on odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności bazę organizacyjno-techniczną, regulamin usług, zatrudnia osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową, a członkowie jego zarządu nie byli karani za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu.

Regulamin świadczenia usług powinien określać w szczególności:
1. zakres świadczonych usług;
2. zasady przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej ewidencjonowania i przechowywania;
3. ogólne zasady zabezpieczania dokumentacji przed osobami nieuprawnionymi;
4. miejsce świadczenia usług oraz terminy ich wykonywania;
5. tryb przyjmowania interesantów;
6. sposób i terminy udostępniania dokumentacji;
7. wysokość opłat pobieranych za usługi;
8. procedury dotyczące brakowania i niszczenia dokumentacji;

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie:
1. Pisemnego wniosku przedsiębiorcy zawierającego następujące dane:
• nazwę firmy przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres lub adres zamieszkania;
• numer w rejestrze przedsiębiorców
• numer identyfikacji podatkowej /NIP/,o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
• imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy;
• określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem;
• określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta wpisem i daty jej rozpoczęcia;
• oświadczenie, iż przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
  a) nie ma zaległości podatkowych
  b) nie ma zaległości w zakresie zobowiązań ZUS
  c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego

2. Oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o następującej treści:
„Oświadczam że:
• dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są kompletne i zgodne z prawdą;
• znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, określone w rozdziale 4a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
• nazwę firmy przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres lub adres zamieszkania;
• oznaczenie miejsca oraz datę złożenia oświadczenia;
• podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wniosek należy składać bezpośrednio w                                                          
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego            
Kancelaria Ogólna                                                            
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1                                             
15-888 Białystok                                                                 
tel. 85 66 54 549

za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Archiwum Zakładowe
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

PRZEDSIĘBIORCY WPISANEMU DO REJESTRU JEST WYDAWANE ZAŚWIADCZENIE O WPISIE
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
  • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596).
  • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240).
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.).