Uchwala Nr I/2/02
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 listopada 2002 r.
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
województwa (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271), Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co nastepuje:

 
§ 1.

Stwierdza sie, ze w wyniku tajnego glosowania Wiceprzewodniczacymi

Sejmiku Województwa Podlaskiego wybrani zostali:

  1. Pan Adam Czeslaw Dobronski
  2. Pan Antoni Cichocki
  3. Pan Slawomir Zgrzywa

§ 2.

 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

 

Przewodniczacy Sejmiku

Województwa Podlaskiego

Zbigniew Karol Krzywicki