Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - styczeń 2008 r.

Data Uchwały

Numer Uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

08.01.08

63/765/08

wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZD

08.01.08

63/766/08

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

08.01.08

63/767/08

powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej.

ZD-ROPS

08.01.08

63/768/08

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze, obejmującego obszar przy ul. Ciechanowskiej i ul. Bartosza Głowackiego.

DPR

08.01.08

63/769/08

zaopiniowania lokalizacji drogi: „Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonkę w miejscowości Poryte Jabłoń w ciągu drogi powiatowej nr 1994B Wiśniewo - Poryte Jabłoń – do drogi nr 63 w lok. 5 + 342 wraz z dojazdami w lok. 5 + 250,0 – 5 + 425,0”.

DPR

08.01.08

63/770/08

podpisania umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na przekazanie sublicencji dotyczącej Oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów System „ProcEnt”.

DI

08.01.08

63/771/08

udzielenia dotacji na realizację zadania samorządu województwa podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 r.

IWZ- turystyka

08.01.08

63/772/08

oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Jeziora Żubrowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza – Nr 30.

GRM

08.01.08

63/773/08

układu wykonawczego Budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2008.

FN

08.01.08

63/774/08

udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

IWZ-kultura

08.01.08

63/775/08

zmian w budżecie województwa na 2008 rok.

FN

14.01.08

64/776/08

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 rok

FN

14.01.08

64/777/08

przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

DFS

14.01.08

64/778/08

udostępnienia Gminie Grodzisk miejsca na serwerze hostingowym do celów stworzenia „Witryny internetowej opartej o CMS” – zadania wykonywanego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” Nr Z/2.20/I/1.5/9/05 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DI

14.01.08

64/779/08

sprawie wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez SP Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZD

14.01.08

64/780/08

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Rybniki (rejon skrzyżowania dróg do wsi Wólka Przedmieście i Karczmisko)

DPR

14.01.08

64/781/08

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narewka oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łuka, z przeznaczeniem na pole golfowe i budownictwo rekreacyjno-letniskowe w gminie Narewka

DPR

14.01.08

64/782/08

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo.

DPR

14.01.08

64/783/08

ustalenia wysokości stypendium rocznego na 2008 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

IWZ- KULTURA

18.01.200865/784/08
w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymioraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie
OR

66/785/08
zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2008 rok.
OR
23.01.08
66/786/08
udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2008 roku.
IWZ - SPORT
66/787/08
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach.
IWZ - EDUKACJA
23.01.08
66/788/08
podpisania umowy o dzieło na przygotowanie Podręcznika dla beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
DFS
23.01.08
66/789/08
zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi: „Rozbudowa drogi Krajowej Nr 63 Łomża – Zambrów na odcinku przejścia przez miejscowość Wygoda od km 155+593 do km 156+903”.
DPR
23.01.08
66/790/08
realizacji projektu pn. „Inwestuj u nas ! – Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny”.
DPR
  29.01.2008        67/791/08 w sprawie zmian w budżecie województwa  na 2008 r.  FN
   
67/792/08
uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej na 2008 rok.
OR
29.01.08
67/793/08
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz powołania komisji konkursowej.
ZD
29.01.08
67/794/08
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach oraz powołania komisji konkursowej.
ZD
67/795/08
zmieniającej uchwałę Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego.
DIS
67/796/08
porozumienia w zakresie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.
DIS
67/797/08
podpisania umowy z Powiatem Kolneńskim na przekazanie sublicencji dotyczącej oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów System ProcEnt.
DI
67/798/08
zmieniającej uchwałę Nr 57/722/907 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie podlaskim o współdziałaniu przy realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”realizowanego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
DI
29.01.08
67/799/08
przyjęcia do realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pt. „Bądź aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 r.; Projekt VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
DFS-ROPS
29.01.08
67/800/08
przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 “Mikroprzedsiębiorstwa” na rok 2008 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006.
DFS
29.01.08
67/801/08
zmieniającej uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach oraz powołania komisji konkursowej.
ZD
29.01.08
67/802/08
udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
ZD