Nadzór członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad komórkami organizacyjnymi Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 124/2016
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się nadzór Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w następujący sposób:

1)   pod bezpośrednim nadzorem Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a)  Gabinet Marszałka,

b)  Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego,

c)  Departament Organizacji i Kadr,

d)  Departament Finansów,

e)  Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji,

f)   Departament Infrastruktury i Transportu,

g)  Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020,

h)  Biuro Prawne,

i)   Biuro Kontroli Finansowej,

j)   Biuro Audytu Wewnętrznego,

k)  Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

l)   Zespół Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych,

m) Samodzielne stanowisko pracy - Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

n)  Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

o)  Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej;

 

2)   pod bezpośrednim nadzorem Anny Naszkiewicz - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a)  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

b)  Departament Społeczeństwa Informacyjnego,

c)  Departament Ochrony Środowiska,

d)  Biuro Zamówień Publicznych,

e)  Biuro Inwestycji;

 

3)  pod bezpośrednim nadzorem Macieja Zenona Żywno - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a)  Departament Rozwoju Regionalnego,

b)  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

c)  Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)  Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw;

 

4)  pod bezpośrednim nadzorem Bogdana Dyjuka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a)  Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,

b)  Departament Zdrowia;

 

5)  pod bezpośrednim nadzorem Stefana Krajewskiego - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a)  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b)  Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich,

c)  Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.


§ 2. Schemat nadzoru Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 63/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załączniki do treści