Ewidencja Obiektów Hotelarskich

Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów (hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe) dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Zaszeregowanie obiektu do danego rodzaju i nadanie kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;
 3. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 4. określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 5. liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
 6. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
 7. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

Do wniosku dołącza się:

 • ankietę w zakresie spełniania minimalnych wymagań, określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 • dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego..

 

Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.

Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest: decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii.

W myśl § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera:

 1. określenie przedsiębiorcy, adres siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres zamieszkania,
 2. nazwę i adres obiektu,
 3. rodzaj i kategorię obiektu,
 4. informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług (wraz z podaniem czasu trwania sezonu),
 5. opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych, liczbie jednostek mieszkalnych oraz ich strukturze, zakresie świadczonych usług, położeniu obiektu, numerze telefonu, a także – o ile obiekt posiada (numer faxu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),
 6. informacje o decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,
 7. informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest jawna, z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu, przy czym karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Ewidencja znajduje się w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Administratorem danych osobowych zawartych Ewidencji Obiektów Hotelarskich jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w ewidencji jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, polegającego na dokonywaniu zaszeregowania obiektów, nadawaniu im kategorii i prowadzeniu ewidencji obiektów hotelarskich. 

Odbiorcą danych osobowych zawartych w ewidencji mogą być: minister właściwy do spraw turystyki, członkowie zespołu oceniającego obiekty hotelarskie, jak również inne organy administracji publicznej oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których korzysta Administrator oraz operatora pocztowego. 

Dane osobowe zawarte w ewidencji nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe zawarte w ewidencji będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej (obowiązująca obecnie kategoria archiwalna A).

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w ewidencji jest wymogiem ustawowym Administratora.

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w ewidencji przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

Osobom fizycznym, których dane osobowe znajdują się w ewidencji przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zawarte w ewidencji nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.