Rejestr Polowań

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 października 1995 r., Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z poźn. zm.) z dniem 1 lipca 2011 r., uchylono art. 17 ust. 1 mówiący, iż działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług turystycznych obejmujących:
1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) polowania za granicą
- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga wpisu do rejestru polowań, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, zwany dalej „organem rejestrowym”.

Mając na uwadze powyższe zmiany do ustawy informacja o realizacji zadania w zakresie prowadzenia „rejestru polowań” przez właściwego marszałka województwa, zawarta w BIP UMWP z dniem 1 lipca 2011 r. jest nieaktualna. Powyższa działalność gospodarcza w zakresie gospodarki łowieckiej nie jest regulowana ustawą Prawo Łowieckie.
 

pliki do pobrania na dole strony:

Załączniki do treści