Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku


UCHWAŁA NR 327/4891/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.[1]) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 zachowują moc do czasu wydania nowych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 181/2362/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmieniona uchwałami: Nr 187/2466/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.; Nr 202/2650/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; Nr 215/2891/2017 z dnia 30 maja 2017 r.; Nr 227/3085/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.; Nr 245/3330/2017 z dnia 4 października 2017 r.; Nr 252/3449/2017 z dnia 31 października 2017 r.; Nr 255/3516/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.; Nr 264/3675/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.; Nr 268/3761/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.; Nr 269/3762/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.; Nr 270/3819/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.; Nr 302/4341/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.; Nr 326/4646/2018 z dnia 4 września 2018 r. oraz Nr 326/4870/2018 z dnia 30 października 2018 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2018 r.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

Załączniki do treści