Oferta pracy na stanowisko: starszy inspektor z dnia 2019-12-11

Numer konkursu OR-III.210.60.2019
Departament Departament Ochrony Środowiska
Data 2019-12-11
Termin składania ofert 2019-12-23
Stanowisko starszy inspektor

OR-III.210.60.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa Podlaskiego

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

starszego inspektora

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Ofertę na stanowisko starszego inspektora w Departamencie Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe magisterskie;
 6. staż pracy: ogółem minimum 4 lata;
 7. umiejętności zawodowe: wiedza o gospodarowaniu odpadami i opakowaniami oraz o ochronie środowiska (znajomość ustawy o odpadach, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra eksploatacyjna znajomość i obsługa wyposażenia technicznego biura (komputer – pakiet Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna; fax, kopiarka, drukarka, skaner);
 2. zdolność organizowania pracy własnej z zachowaniem wyznaczonych terminów;
 3. umiejętność pracy z zespołem, zdolność analitycznego myślenia, aktywność w działaniu, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność syntezy informacji i wyciągania wniosków.

III. Starszy inspektor będzie wykonywał następujące zadania:

 • Prowadzenie rejestru podmiotów:

       - prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane

          torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa          w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

       - wprowadzających produkty;

      - wprowadzających produkty w opakowaniach.;

 • Ustalanie w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej;
 • Weryfikacja sprawozdawczości przedkładanej przez prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Udostępnianie bądź odmowa udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu realizowanego na stanowisku;
 • Prowadzenie obiegu dokumentacji w systemie SmartDoc.                                                                                                                                                                                                                                       IV. Warunki pracy na danym stanowisku: Proponowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę zawarta zostanie zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282), wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale 3 200 zł – 3 400 zł., dodatek za wieloletnią pracę. Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 • V. Oferty kandydatów na stanowisko starszego inspektora powinny zawierać:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 2. życiorys lub CV;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;
 4. kserokopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń itp.) potwierdzających staż pracy tj. ogółem minimum 4 lata;
 5. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem;
 9. w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego inspektora w Departamencie Ochrony Środowiska OR-III.210.60.2019",

 

w terminie do 23 grudnia 2019 r.

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła dokumentów złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń (pok. 119) po zakończeniu procedury rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego po upływie miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

Białystok, dnia 11 grudnia 2019 r.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                 z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

                                                                                               Bogdan Minkiewicz

                                                                                          Sekretarz Województwa

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji są: a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; b) wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie pozostałych kategorii danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu, podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji zostanie opublikowana w BIP Urzędu (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, po upływie miesiąca od dnia jego zakończenia zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

…………………………………

   data i podpis kandydata