Oferta pracy na stanowisko: kierownik referatu z dnia 2019-12-02

Numer konkursu OR-III.210.59.2019
Departament Gabinet Marszałka
Data 2019-12-02
Termin składania ofert 2019-12-12
Stanowisko kierownik referatu

OR-III.210.59.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa Podlaskiego

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

kierownika referatu

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Ofertę na stanowisko kierownika referatu w Gabinecie Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe magisterskie;
 6. staż pracy: ogółem minimum 4 lata;
 7. umiejętności zawodowe: znajomość ustaw i przepisów wykonawczych: ustawy o samorządzie województwa, ustawy Prawo prasowe, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 2. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołu;
 3. samodzielność i kreatywność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów;
 4. umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i kryzysowych;
 5. komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i odporność na stres.

 

III. Kierownik referatu będzie wykonywał następujące zadania:

Nadzór i kierowanie pracą Referatu Polityki Informacyjnej, do zadań którego należy w szczególności:

 • w zakresie polityki informacyjnej organów Województwa:

     - prowadzenie dokumentacji fotograficznej z zakresu pracy Marszałka, Zarządu i Urzędu;

     - prowadzenie kalendarza spotkań Marszałka;

 • w zakresie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi:

   - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Województwa w organizacjach

     samorządu terytorialnego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach;

   - prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Marszałka i pozostałych członków  

     Zarządu innych funkcji lub członkostwem w organizacjach i związkach krajowych i  

     międzynarodowych;

   - obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka;

   - organizowanie na terenie Województwa uroczystości, w szczególności z okazji świąt  

     narodowych i rocznic;

   - koordynacja uroczystości i spotkań na terenie Województwa oraz decydowanie o  

     terminach i formach tych spotkań;

   - koordynowanie wizyt zagranicznych Marszałka;

 • prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, w tym organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Odznaki oraz prowadzenie rejestru Odznaki;
 • obsługa administracyjno-techniczna i kancelaryjno-biurowa Rady Przedsiębiorczości, działającej jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu, w tym:

     - powiadamianie członków Rady i innych zaproszonych osób o terminie, miejscu        i porządku posiedzeń Rady;

     - przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Rady, projektów  

       opinii i stanowisk, materiałów pomocniczych;

     - przekazywanie ustaleń Rady do realizacji właściwym jednostkom organizacyjnym;

     - sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;

 • zarządzanie Portalem Internetowym Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”, serwisem turystycznym, „iTV Wrota Podlasia” oraz jego wortalami tematycznymi, w tym informacji audiowizualnej;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie publikacji informacji na portalu Wrota Podlasia;
 • gromadzenie i opracowywanie informacji oraz koordynacja umieszczania informacji na Portalu Internetowym Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”;
 • redagowanie Portalu Internetowego Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”;
 • aktualizacja i administracja publicznymi zbiorami danych i udostępnianie ich na użytek Urzędu;
 • promocja Portalu Internetowego Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”;
 • monitoring informacji w mediach elektronicznych;
 • monitorowanie obiegu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi oraz departamentami Urzędu;
 • przekazywanie, opracowywanie i edycja informacji za pomocą Wrót Podlasia;
 • udzielanie oraz prowadzenie rejestru patronatów medialnych portalu Wrota Podlasia;
 • kontrola merytoryczna, modyfikowanie i zatwierdzanie do publikacji przesłanych materiałów autorskich na potrzeby portalu;
 • obsługa graficzna portalu i stron internetowych Urzędu, projektowanie szaty graficznej i układu treści oraz logotypów – portalu „Wrota Podlasia”, serwisu turystycznego „Turystyczne Wrota”, „iTV Wrota Podlasia”;
 • przygotowywanie informacji na temat działalności Zarządu i Urzędu na potrzeby portalu Wrota Podlasia, redagowanie informacji dotyczących Sejmiku;
 • współpraca z Kancelarią Zarządu w zakresie wykonywania zadań publicznych przez członków Zarządu;
 • obsługa promocyjna Gabinetu Marszałka;
 • wypełnianie obowiązków kontroli i nadzoru praw autorskich w stosunku do umieszczanych materiałów na portalu „Wrota Podlasia”;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem gazety prezentującej działalność Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa oraz najważniejsze informacje z życia regionu;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z promocją Województwa i działalnością informacyjną;
 • współpraca ze wszystkimi departamentami oraz jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w zakresie gromadzenia i publikacji informacji na temat działalności Samorządu Województwa;
 • współpraca z Rzecznikiem Prasowym Marszałka w zakresie publikowanych treści oraz obsługi prasowej wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa;
 • realizacja działań informacyjnych związanych z działalnością inwestycyjną i współpracą gospodarczą na terenie Województwa Podlaskiego;
 • prowadzenie działań promocyjnych dotyczących prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku, w tym tworzenie notatek prasowych, opracowywanie wydawnicze Biuletynu Informacyjnego WRDS oraz prowadzenie działań informacyjnych w Internecie.

 IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proponowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę zawarta zostanie zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282), wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale 3 800 zł – 4 200 zł., dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę.

V. Oferty kandydatów na stanowisko kierownika referatu powinny zawierać:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 2. życiorys lub CV;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;
 4. kserokopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń itp.) potwierdzających staż pracy tj. ogółem minimum 4 lata;
 5. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika referatu w Gabinecie Marszałka OR-III.210.59.2019",

 

w terminie do 12 grudnia 2019 r.

 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła dokumentów złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń (pok. 119) po zakończeniu procedury rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego po upływie miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

Białystok, dnia 02 grudnia 2019 r.

 

                                                                                z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

                                                                                               Bogdan Minkiewicz

                                                                                          Sekretarz Województwa

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji są: a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; b) wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie pozostałych kategorii danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu, podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji zostanie opublikowana w BIP Urzędu (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, po upływie miesiąca od dnia jego zakończenia zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

…………………………………

   data i podpis kandydata