Wynik postępowania konkursowego

Białystok, dnia 11 lutego 2009 r.

Wynik postępowania konkursowego OR.III.1110-94/08  na 3 etaty  z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.


W wyniku postępowania konkursowego wyłonieni zostali kandydaci na stanowisko podinspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku:
1. Rutkowski Zbigniew, zam. Białystok 84 pkt,
2. Dziemiński Rafał, zam. Białystok 83 pkt
3. Puchlik Anna, zam. Białystok 74 pkt,
4. Rajewska Natalia, zam. Bielsk Podlaski 74 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzonej procedurze naboru, biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne, przeprowadzony test wiedzy, odbytą rozmowę kwalifikacyjną, jak również uzyskanie przez dwóch kandydatów jednakowej liczby punktów oraz fakt, iż w równolegle przeprowadzanym konkursie OR.III.1110- 93/08, na 3 etaty zakwalifikowały się jedynie 2 osoby, członkowie Komisji zarekomendowali do zatrudnienia nie trzech a czterech wyżej wymienionych kandydatów.

Informuje się jednocześnie, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu numeru konkursu) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.