Wynik postępowania konkursowego

Białystok, dnia  26 lutego 2009 r.

Wynik postępowania konkursowego
z przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Departamentu Mienia i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
 
OR.III.1110 - 89/08

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniony został kandydat na stanowisko dyrektora Departamentu Mienia i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku: 
Andrzej Gierasimowicz, zamieszkały w Białymstoku


Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzonej procedurze naboru, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe kandydata, dokumenty aplikacyjne, poziom wiedzy merytorycznej, treść i poprawność wypowiedzi, odporność na stres, umiejętność prezentacji w trakcie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej, członkowie Komisji pozytywnie ocenili ofertę  wyżej wymienionego kandydata.

 

Informuje się jednocześnie, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu numeru konkursu) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.