Wynik postępowania konkursowego


Białystok, dnia 27 stycznia 2009 r.


Wynik postępowania konkursowego z przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora w Biurze Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniony został kandydat na stanowisko dyrektora w  Biurze Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Damian Tanajewski – zamieszkały w Grabówce
 

Uzasadnienie wyboru: 
Po przeprowadzonej procedurze naboru członkowie komisji biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne oraz odbytą rozmowę kwalifikacyjną, pozytywnie ocenili ofertę wyżej wymienionego kandydata.

Informuje się, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu nr konkursu) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.