Oferta pracy na stanowisko kierownika referatu w Departamencie Zdrowia


OR.III.1110-99/08
OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Podlaskiego
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownika referatu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

1. Ofertę na stanowisko kierownika referatu w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I.  Wymagania niezbędne:
1) nieposzlakowana opinia,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika referatu,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) wykształcenie: wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej lub zdrowia publicznego,
5) staż pracy: ogółem co najmniej 5 lat, w tym minimum dwa lata w urzędach administracji publicznej,
6) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia, znajomość ustawy o samorządzie województwa.

II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność zarządzania personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
2) kreatywnośc, sumienność, odporność na stres,
3) umiejętność komunikacji, analitycznego i logicznego myślenia.

III. Kierownik referatu w Departamencie Zdrowia będzie wykonywał następujące zadania:
1) Nadzór nad realizacją zadań należących do właściwości Referatu Polityki Zdrowotnej w zakresie:
a) wykonywania czynności kontrolnych związanych z nadzorem nad działalnością statutową, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej,
b) prowadzenia listy podmiotów uprawnionych do realizowania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
c) prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem, organizacją i finansowaniem staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
d) organizowania i współorganizowania akcji promocji zdrowia wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa,
e) prowadzenia spraw związanych z opracowywaniem i realizacją programów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia o zasięgu wojewódzkim i krajowym wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz opracowywania sprawozdawczości w tym zakresie,
f) prowadzenia spraw związanych z organizacją i dofinansowaniem konferencji dotyczących ochrony zdrowia,
g) rozpatrywania skarg, wniosków, listów i interwencji dotyczących działalności nadzorowanych zakładów opieki zdrowotnej,
h) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych nadzorowanych przez Województwo,
i) wykonywania czynności kontrolnych dotyczących organizacji i finansowania zadań z zakresu medycyny pracy, 
j) realizacji zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych ze zleceniem przez Samorząd Województwa zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz udzielania dotacji,
k) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu województwa nadzorowanym zakładom opieki zdrowotnej na zadania wynikające z art. 55 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
l) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem upoważnień lekarzom specjalistom w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania środka przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
m) prowadzenia spraw związanych z realizacją postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie,
n) przeprowadzania czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, w tym kontroli dokumentacji badań oraz wydanych na ich podstawie orzeczeń,
o) prowadzenia ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wydawanie zaświadczeń
o wpisie,
p) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie,
q) przeprowadzania czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów uprawnionych do wykonywania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w tym kontroli dokumentacji badań oraz wydanych na ich podstawie orzeczeń,
r) wydawania zezwoleń publicznym zakładom opieki zdrowotnej na leczenie substytucyjne osób uzależnionych,
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi zawodów medycznych, konsultantami wojewódzkimi oraz innymi instytucjami  w zakresie spraw dotyczących ochrony zdrowia;
3) Współpraca z Kancelarią Tajną w zakresie działań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
4) Współpraca ze służbami sanitarnymi w zakresie stanu sanitarnego podległych zakładów opieki zdrowotnej i rozpatrywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Województwa w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej;
5) Udział w konferencjach naukowo szkoleniowych i zjazdach i przedsięwzięciach
z dziedziny medycyny i promocji zdrowia.

2. Oferty kandydatów na stanowisko kierownika referatu powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys ze zdjęciem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika referatu,
6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika referatu.


3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika referatu w Departamencie Zdrowia–OR.III.1110-99/08", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.


Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2009 r. 

 

4. Lista, zawierająca imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła złożonych i nie wykorzystanych    w procesie rekrutacji dokumentów. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń pok. 119 po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.

Białystok, dnia  31 grudnia 2008 r.