Wynik postępowania konkursowego

Białystok, dnia 18 lutego 2009 r.
Wynik postępowania konkursowego z przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownika referatu w Departamencie Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
 
OR.III.1110 - 99/08

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniona została kandydatka na stanowisko kierownika referatu w Departamencie Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku: 


Elżbieta Łaban, zamieszkała w Białymstoku


Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzonej procedurze naboru, biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne, oraz odbytą rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, członkowie Komisji pozytywnie ocenili wyżej wymienioną kandydaturę.

Informuje się jednocześnie, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu numeru konkursu) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.