Wynik postępowania konkursowego

Białystok, dnia  18 lutego 2009 r.

Wynik postępowania konkursowego z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

OR.III.1110 - 96/08  2 etaty

W wyniku postępowania konkursowego wyłonione zostały kandydatki na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku: 
1. Ewa Sokół, zam. Białystok
2. Justyna Maliszewska, zam. Białystok


Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzonej procedurze naboru, w trakcie której kandydatki uzyskały odpowiednio  90 i 77 punktów, biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne, przeprowadzony test wiedzy oraz odbytą rozmowę kwalifikacyjną, członkowie Komisji pozytywnie ocenili oferty wyżej wymienionych kandydatek.

Informuje się jednocześnie, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu numeru konkursu) w terminie nie dłuższym niż  3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.