Wynik postępowania konkursowego

Białystok, dnia 18 lutego 2009 r.

Wynik postępowania konkursowego z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

OR.III.1110 - 95/08

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniony został kandydat na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku: 
Bogdan Olszewski zam. Ignatki Osiedle


Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzonej procedurze naboru, w trakcie której kandydat uzyskał 91  punktów, biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne, przeprowadzony test wiedzy oraz odbytą rozmowę kwalifikacyjną, członkowie Komisji pozytywnie ocenili ofertę wyżej wymienionego kandydata.

Informuje się jednocześnie, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu numeru konkursu) w terminie nie dłuższym niż    3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.