Wynik postępowania konkursowego

Białystok, dnia 11 lutego 2009 r.

Wynik postępowania konkursowego OR.III.1110 - 93/08 na 3 etaty z przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

W wyniku postępowania konkursowego wyłonieni zostali kandydaci na stanowisko inspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku:
1. Jabłoński Adam, zam. Białystok 83 pkt,
2. Rusel Kamil, zam. Białystok 76 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Po przeprowadzonej procedurze naboru, w trakcie której kandydaci uzyskali najwyższą liczbę punktów, biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne, przeprowadzony test wiedzy oraz odbytą rozmowę kwalifikacyjną, członkowie Komisji pozytywnie ocenili oferty wyżej wymienionych kandydatów.

 

Informuje się jednocześnie, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu numeru konkursu) w terminie nie dłuższym niż 
3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.