Wynik postępowania konkursowego

Białystok, dnia 18 grudnia 2008 r.

Wynik postępowania konkursowego z przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.


OR.III.1110 - 91/08
W wyniku postępowania konkursowego wyłoniona została kandydatka na stanowisko inspektora w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

Anna Gulińska zam. Białystok

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzonej procedurze naboru, biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne, oraz odbytą rozmowę kwalifikacyjną, członkowie Komisji pozytywnie ocenili ofertę wyżej wymienionej kandydatki.

 

Informuje się jednocześnie, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą odebrać dokumenty aplikacyjne (po podaniu numeru konkursu) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.