Oferta pracy na stanowisko inspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - 3 etaty


OR.III.1110-93/08
OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Podlaskiego
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora – 3 etaty
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

1. Ofertę na stanowisko inspektora – 3 etaty w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) nieposzlakowana opinia,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynieryjne, uniwersyteckie lub techniczne kierunek/specjalność: ekonomia, prawo, administracja, budownictwo, inżynieria środowiska,
5) staż pracy: ogółem min. 3 lata,
6) posiadane uprawnienia: prawo jazdy kat. B,
7) znajomość problematyki zarządzania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli projektów; znajomość zagadnień związanych z programami operacyjnymi w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013,
8) Znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zamówieniach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Dobra znajomość pakietu MS Office,
2) obsługa urządzeń biurowych,
3) preferowane uprawnienia budowlane,
4) wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

III. Inspektor w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym będzie wykonywał następujące zadania:
1) Przygotowywanie projektów planów kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych  w ramach RPOWP;
2) dokonywanie kontroli na miejscu realizacji projektów oraz analiza raportów z kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty w powyższym zakresie;
3) sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli;
4) przygotowywanie raportów oraz zestawień o nieprawidłodłowościach stwierdzonych przez referat w zakresie projektów realizowanych w ramach RPOWP i przekazywanie ich do koordynatora ds. nieprawidłowości w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym;
5) wprowadzanie danych z zakresu pracy referatu do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 2007-2013);
6) opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu referatu;
7) wykonywanie innych poleceń służbowych wynikających z uregulowań dot. wdrażania RPOWP i ZPORR.

2. Oferty kandydatów na stanowisko inspektora powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys ze zdjęciem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
4) kserokopiedyplomu ukończenia studiów wyższych oraz prawa jazdy kat. B,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym–OR.III.1110-93/08 – 3 etaty", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.


Termin składania ofert upływa z dniem 31 grudnia 2008 r. 

 

4. Lista, zawierająca imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła złożonych i nie wykorzystanych    w procesie rekrutacji dokumentów. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń pok. 119 po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.

Białystok, dnia 17 grudnia 2008 r.