Oferta pracy na stanowisko dyrektora departamentu Mienia i Geodezji

OR.III.1110-89/08

OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Podlaskiego
ogłasza nabór na stanowisko dyrektora
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

I. Ofertę na stanowisko dyrektora Departamentu Mienia i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1) nieposzlakowana opinia,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne, finansowe lub geodezyjne,
5) posiadane uprawnienia: w przypadku wykształcenia wyższego geodezyjnego – uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
6) staż pracy: ogółem co najmniej 10 lat, w tym minimum dwa lata w urzędach administracji publicznej oraz staż pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
7) Umiejętności zawodowe: bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne; o ochronie gruntów rolnych i leśnych; o samorządzie województwa; o gospodarce nieruchomościami.

WYMAGANIA DODATKOWE
1) samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów fachowych,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
3) odporność na stres, dyspozycyjność.


II. Dyrektor departamentu Mienia i Geodezji będzie wykonywał następujące zadania:

Nadzór i kierowanie pracą Departamentu Mienia i Geodezji, w szczególności w zakresie:
1) Gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości i mienia;
2) Gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego z terenu województwa;
3) Dysponowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
4) Prowadzenia wojewódzkich baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

 

III. Oferty kandydatów na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys ze zdjęciem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz posiadanych uprawnień w ogłoszeniu o naborze,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora,
6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora Mienia i Geodezji - OR.III.1110-89/08",   w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.


Termin składania ofert upływa z dniem 14 listopada 2008 r.

Lista, zawierająca imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła dokumentów złożonych i nie wykorzystanych w procesie rekrutacji. Kandydat może je odebrać osobiście w Referacie Kadr i Szkoleń pok. 119 po zakończeniu procesu rekrutacji i podaniu numeru konkursu. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.


Białystok, dnia 31 października 2008 r.