Oferta pracy na stanowisko podinspektora - 2 etaty w Departamencie Finansów


OR.III.1110-96/08
OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Podlaskiego
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora – 2 etaty
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

1. Ofertę na stanowisko podinspektora- 2 etaty w Departamencie Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) nieposzlakowana opinia,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek/specjalność: ekonomia, rachunkowość, prawo lub administracja publiczna,
5) staż pracy: ogółem min. 1 rok,
6) znajomość zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
7) znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie województwa, pracownikach samorządowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość pakietu MS Office, obsługi urządzeń biurowych,
2) umiejętność pracy w zespole, inicjatywa.

III. Podinspektor w Departamencie Finansów będzie wykonywał następujące zadania:
1) Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej niezbędnej do złożenia wniosków o płatność w ramach projektów własnych UMWP.
2) Przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych związanych z wykonywaniem zadań.
3) Przekazywanie środków pieniężnych na rzecz projektodawców i jednostek zgodnie z dyspozycją.
4) Współpraca z bankami prowadzącymi rachunki bankowe związane z realizacją projektów.
5) Sporządzanie okresowych informacji, analiz i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego urzędu w zakresie środków pochodzących z UE.

2. Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys ze zdjęciem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora.


3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów–OR.III.1110-96/08 – 2 etaty", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.


Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2009 r.

 

4. Lista, zawierająca imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła złożonych i nie wykorzystanych    w procesie rekrutacji dokumentów. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń pok. 119 po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.

Białystok, dnia 31 grudnia 2008 r.