Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów


OR.III.1110-95/08
OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Podlaskiego
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

1. Ofertę na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) nieposzlakowana opinia,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek/specjalność: ekonomia, rachunkowość, prawo lub administracja publiczna,
5) staż pracy: ogółem min. 1 rok,
6) znajomość zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
7) znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie województwa, pracownikach samorządowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość pakietu MS Office, obsługi urządzeń biurowych,
2) umiejętność pracy w zespole, inicjatywa.

III. Podinspektor w Departamencie Finansów będzie wykonywał następujące zadania:
1) Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Urzędu Marszałkowskiego w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków UE.
2) Kontrola dowodów księgowych przed ich wprowadzeniem tj. sprawdzenie czy dowód posiada podpisy osób uprawnionych do kontroli merytorycznej, formalno- rachunkowej oraz podpisy osób zatwierdzających wypłatę.
3) Dekretowanie dowodów księgowych w ramach wprowadzonych kwot.
4) Bieżące, prawidłowe i zgodne z wymogami ewidencjonowanie operacji finansowych w księgach rachunkowych, zgodnie z ich materialną i formalną treścią.
5) Prowadzenie bieżącej analizy księgowej dotyczącej uzgadniania sald kont analitycznych z zapisami na odpowiednich kontach syntetycznych.
6) Sporządzanie dokumentów wewnętrznych PK, dotyczących prowadzonych kont.
7) Uzgadnianie danych z ewidencji księgowej wydatków z kosztami w programie księgowym obsługującym Fundusze Unijne.
8) Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
9) Sporządzanie wydruków z ewidencji księgowej do celów weryfikacji rozliczeń poszczególnych projektów w ramach programów finansowanych ze środków UE w zakresie prowadzonych kont.
10) Sporządzanie i analiza zestawień w zakresie planu finansowego Urzędu.
11) Sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych Urzędu w zakresie prowadzonych kont wymaganych ustawą o rachunkowości.

2. Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys ze zdjęciem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów–OR.III.1110-95/08", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.


Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2009 r.


4. Lista, zawierająca imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła złożonych i nie wykorzystanych    w procesie rekrutacji dokumentów. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń pok. 119 po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.

Białystok, dnia 31 grudnia 2008 r.