Oferta pracy na stanowisko dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego

OR.III.1110-88/08

OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Podlaskiego
ogłasza nabór na stanowisko dyrektora
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

I. Ofertę na stanowisko dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1) nieposzlakowana opinia,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) wykształcenie: wyższe magisterskie uniwersyteckie, kierunek/specjalność: prawo lub ekonomia oraz zdany egzamin na audytora wewnętrznego złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub spełnianie wymagań określonych w art. 58 ust. 5 ustawy o finansach publicznych,
5) staż pracy: ogółem co najmniej 5 lat, w tym staż pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), w tym 3 lata pracy w audycie wewnętrznym,
6) umiejętności zawodowe: pięć lat doświadczenia w pracy w komórkach kontroli lub audytu wewnętrznego w instytucjach administracji publicznej.

WYMAGANIA DODATKOWE
1) bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie województwa, pracownikach samorządowych, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz przepisów szczegółowych dotyczących audytu wewnętrznego,
2) samodzielność w rozwiązywaniu problemów fachowych,
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
4) odporność na stres, dyspozycyjność,
5) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS Office.


II. Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego będzie wykonywał następujące zadania:

1) Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz jednostkach nadzorowanych i podległych samorządowi województwa.
2) Koordynacja audytów wewnętrznych i innych zadań wykonywanych przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego.
3) Sporządzanie w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego rocznego planu audytu wewnętrznego.
4) Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz      z wykonania planu audytu wewnętrznego.
5) Ocenianie adekwatności i efektywności procedur rachunkowości oraz systemów operacyjnych i mechanizmów kontroli wewnętrznej.
6) Konsultowanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego zasad, procedur i działań Biura, formułowanie zaleceń dotyczących konkretnych obszarów działalności, dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu.
7) Opracowywanie i aktualizowanie programów i list weryfikacyjnych zadań audytowych, planowanie i monitorowanie harmonogramów pracy audytu oraz rekomendowanie wdrożeń dotyczących form, systemów i procedur realizacji obowiązków i osiągania celów Biura Audytu Wewnętrznego.


III. Oferty kandydatów na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys ze zdjęciem, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz posiadanych uprawnień w ogłoszeniu o naborze,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora,
6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego - OR.III.1110-88/08", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 14 listopada 2008 r.


Lista, zawierająca imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła dokumentów złożonych i nie wykorzystanych w procesie rekrutacji. Kandydat może je odebrać osobiście w Referacie Kadr i Szkoleń pok. 119 po zakończeniu procesu rekrutacji i podaniu numeru konkursu. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia.


Białystok, dnia 31 października 2008 r.