Wydanie publikacji: Sybir Ziemia Cierpień

Tytuł oferty Wydanie publikacji: Sybir Ziemia Cierpień
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2020-08-04
Data zakończenia składania uwag do oferty 2020-08-11
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 03 sierpnia 2020 r. Związek Sybiraków, Zarząd Oddziału w Białymstoku złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie publikacji: Sybir Ziemia Cierpień” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 sierpnia 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.