Wincenta 1920-2020

Tytuł oferty Wincenta 1920-2020
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2020-07-10
Data zakończenia składania uwag do oferty 2020-07-17
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 07 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wincenta 1920-2020”
z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 lipca 2020 r. do dnia
17 lipca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
W załączeniu oferta zadania publicznego.

Załączniki do treści