„Piękny Tykocin – piękne Podlasie ”

Tytuł oferty „Piękny Tykocin – piękne Podlasie ”
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2019-11-08
Data zakończenia składania uwag do oferty 2019-11-14
Rozstrzygnięcie tak

W dniu 07 listopada 2019 r. Fundacja Pole Kultury złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Piękny Tykocin – piękne Podlasie ” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 08 listopada 2019 r. do dnia
14 listopada 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontaraicie uznaje za celowe zrealizowanie za celowe realizację zadania publicznego.