„Boże Narodzenie - Zwyczaje z wieczerzy – nasza tradycja"

Tytuł oferty „Boże Narodzenie - Zwyczaje z wieczerzy – nasza tradycja"
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2019-12-11
Data zakończenia składania uwag do oferty 2019-12-17
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 10 grudnia 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach Kossakach złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Boże Narodzenie - Zwyczaje z wieczerzy – nasza tradycja” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.