Dokumenty - geologia

Marszałek Województwa Podlaskiego na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 34) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.          

Wykaz koncesji udzielonych przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie art. 21 ust. 4 i ust. 5, art. 22 ust. 4, art. 30 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, dla których jest on organem koncesyjnych - można pobrać z tabeli poniżej

Dokumenty:
1) Formularz - Wykaz decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia/wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (za rok).

Załączniki do treści