Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2018-02-01

Znak DIT-III.7440.17.2017
Data obwieszczenia 2018-02-01
Obwieszczenie dotyczy Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 lutego 2018 r., znak DIT-III.7440.17.2017

Białystok, dnia 1 lutego 2018 r.

DIT-III.7440.17.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: TGD/PT3/03.157.2016/9591/2017 (uzupełniony ostatecznie w dniu 30 stycznia 2018 r.) złożony przez Pana Marka Rytlewskiego Dyrektora Transprojektu Gdańskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zabytkowej 2, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, dotyczący zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt Robót Geologicznych. Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku Kuźnica – Sokółka – Korycin oraz aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części. Część 3: odcinek Choroszcz – Ploski, długość ok. 42 km drogi klasy S, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka, długości ok. 13,3 km. Wariant 3”.

       Celem zamierzonych prac i badań geologicznych jest szczegółowe rozpoznanie oraz ocena warunków geologiczno-inżynierskich podłoża na przebiegu wariantu projektowanej lokalizacji drogi krajowej S19 na parametrach drogi ekspresowej wraz z drogą krajową nr 65 w ciągu obwodnicy Białegostoku na odcinku wskazanym w tytule projektu. Wyniki projektowanych prac mają stanowić podstawę opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

       Zakres projektowanych prac obejmuje m. in. wykonanie 2972 otworów wiertniczym o głębokości od 3,0 do 20,0 m p. p. t., wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu i wody, obserwację i pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej, wykonanie sondowań dynamicznych i statycznych, wykonanie badań tomografią elektrooporową ERT, likwidację otworów poprzez zasypanie urobkiem z odtworzeniem profilu litologicznego i zapewnieniem izolacji pomiędzy poziomami wód podziemnych, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych:

Gmina Choroszcz, powiat białostocki:

- obręb 0002 Barszczewo działki nr ewidencyjny: 2/1, 2/2, 3/5, 4/2, 4/3, 6/2, 6/3, 7, 8/8, 9/2, 10/1, 17/8, 18/8, 18/10, 18/11, 18/12, 18/14, 18/15, 18/18, 19, 20/2, 20/3, 22/1, 22/2, 22/3, 25/5, 25/8, 26/1, 27/4, 27/8, 33/1, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/6, 38, 39, 40/3, 40/4, 40/7, 41/2, 41/4, 42/27, 48/4, 50, 51/3, 52/3, 303, 305, 306, 307/1, 307/3, 313

- obręb 0003 Czaplino działki nr ewidencyjny: 49/4, 49/5, 50/14, 55/1, 55/2, 57/3, 57/4, 57/6, 57/7, 58/3, 58/4, 59, 60/1, 61/1, 62, 69/15, 70/4, 71/3, 74/2, 74/6, 75/4, 76, 77/1, 78/7, 79, 80, 81, 82, 135/2, 136, 138, 141, 151/2

- obręb 0004 Czaplino-Kolonia działki nr ewidencyjny: 47/7, 47/8

- obręb 0009 Jeroniki działki nr ewidencyjny: 3/13, 3/17, 3/18, 3/19, 3/24, 45

- obręb 0016 Mińce działki nr ewidencyjny: 29/10, 29/11, 30/4, 30/9, 30/15, 30/16, 38, 39/1, 39/2, 44/1, 44/2, 45, 46/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 56, 57/1, 57/2, 58, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/19, 66/1, 150/4, 151/3, 185, 188, 196, 199

- obręb 0017 Ogrodniki działki nr ewidencyjny: 36/3, 37, 59/1, 59/2, 91/1, 94/2, 95/1, 96, 97/1, 97/2, 98/1, 99/1, 100, 101, 102/4, 105/2

- obręb 0018 Oliszki działki nr ewidencyjny: 167, 168/3, 168/4, 168/8, 169/1, 173/1, 174/2, 174/7, 174/8, 181/2, 181/5, 181/6, 181/7, 181/8, 300/2

- obręb 0025 Sienkiewicze działki nr ewidencyjny: 1/10, 16, 26/9, 124, 125, 126, 127, 128, 129/2, 130/2, 131, 132/2, 302, 306

- obręb 0031 Choroszcz działki nr ewidencyjny: 748, 749/1, 750, 757/1, 758/1,758/2, 760/5, 760/6, 1266

Gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki:

- obręb 0019 Markowszczyzna działki nr ewidencyjny: 95, 96/1, 97, 99, 123, 124, 126, 127, 264/6, 266, 267/1, 268/1, 270, 274/1, 275/1, 278/6, 282, 286, 288, 289, 290/1, 290/2, 291/2, 293/1, 294/2, 294/3, 297, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318,

- obręb 0024 Pomigacze działki nr ewidencyjny: 57, 84, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 107, 108, 109, 110, 114, 117, 120/1, 120/2, 122, 123, 127/1, 132, 134, 143, 167, 178, 179, 184, 186, 189, 190, 192/2, 192/3, 192/5, 193

- obręb 0025 Tołcze działki nr ewidencyjny:  24/1, 24/2, 25/3, 26, 27/2, 28/3, 29/1, 29/3, 29/5, 30, 59/8, 59/9, 80, 80/1, 137, 138, 145/2, 145/3, 146, 150, 152/2, 152/3, 153, 154, 164, 165, 166, 170, 171, 172/1, 173, 174/1, 174/2, 179, 180/1, 180/2, 181, 185, 186, 187, 193, 196, 207, 210, 215, 217, 228

- obręb 0027 Trypucie działki nr ewidencyjny: 48/1, 49/1, 49/5, 50, 58/34, 58/35, 59/18, 59/21, 59/23, 59/36, 59/37, 59/38, 59/67, 59/68, 59/75, 59/76, 59/81, 80/3, 80/11, 88, 89/2, 89/4, 91/4, 91/5, 91/8, 91/17, 91/18, 92/10, 92/5, 92/8, 92/12, 176/2, 177/2, 181, 193/3, 193/4

- obręb 0030 Zalesiany działki nr ewidencyjny: 21/3, 21/12, 22/1, 31/3, 31/4, 31/14, 31/17, 32/1, 33/2, 34/1, 35/1, 36, 39/1, 141, 142, 143, 145, 146/1, 146/2, 147/5, 147/7, 147/9, 171, 172

 Gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki:

- obręb 0004 Brończany działki nr ewidencyjny: 28/56, 29/25, 83/1, 84/3, 84/4, 85/4, 85/6, 86, 87/1, 87/2, 106, 107, 108, 113, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 118, 119, 120/6, 186/1,

- obręb 0007 Hermanówka działki nr ewidencyjny: 100, 101/1, 101/2, 104/9, 104/15, 104/35, 104/36, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 127/1, 127/2, 128, 130, 131, 136, 138, 139, 159/2, 164, 194, 197, 200, 212, 214, 218, 236, 247, 248, 249, 253, 255, 258, 259, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272/1, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 338, 462, 463, 464, 465, 466, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 489, 490, 511, 512, 513, 567, 570/2, 570/3, 570/4, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 587, 588, 589, 599, 600, 601, 603, 604

- obręb 0015 Janowicze-Kolonia działki nr ewidencyjny: 81/4, 81/5, 82/1, 82/4, 82/6, 82/8, 86/2, 86/3, 88/1, 91/4, 108/1

- obręb 0017 Juchnowiec Kościelny działki nr ewidencyjny: 15/6, 24/1, 25/1, 25/4, 25/5, 32/14, 68/8, 69/6, 233, 251/1

- obręb 0019 Klewinowo działki nr ewidencyjny: 241, 491, 492, 493, 572, 576, 802, 803, 804, 805, 806, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818/2, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 837, 838, 839, 840, 846, 858, 860, 861, 862, 863

- obręb 0021 Koplany Folwark działki nr ewidencyjny: 186, 187

- obręb 0024 Lewickie działki nr ewidencyjny: 537/3, 537/4, 544/6, 544/7, 551/36, 554/1, 559/15, 559/16, 559/20, 559/21, 559/35, 560/2, 562/9, 576/10, 576/11, 576/12, 577/2, 577/3, 582/3, 582/4, 639/12, 643/1, 643/3, 643/6, 643/7, 644/2, 655, 657, 691, 701/1, 702, 709, 710, 715, 717/3, 717/4, 717/5, 717/6, 717/8, 717/12, 718/1, 719, 757/1, 788, 790

- obręb 0025 Lewickie-Kolonia działki nr ewidencyjny: 122/1, 135/2, 136/8, 137/1, 138/1, 139/7, 139/12, 139/15, 140/4, 140/6, 146, 149, 161/2, 162, 163/4, 166/2, 167/2, 168/4, 170/1, 171/1, 172/1, 172/4, 172/5, 173, 174, 176/1, 177, 177/1, 178, 179, 180/1, 181, 182/1, 182/2, 277/5, 277/6, 277/7, 292, 294/1, 296/1, 297

- obręb 0026 Niewodnica Nargilewska działki nr ewidencyjny: 56, 83, 84, 88

- obręb 0031 Rumejki działki nr ewidencyjny: 23/1, 35/4, 42/8, 42/11, 46/1, 48/1, 169, 179, 181, 181/1, 182, 182/1, 184/1, 184/2, 185/1, 186/1, 186/2, 187, 187/2, 187/3, 187/4, 188, 188/1, 189, 193/3, 232/2, 237/3, 238, 305/1, 306/1, 311, 312

- obręb 0037 Wojszki działki nr ewidencyjny: 1/3, 29/2, 306, 307, 308/1, 331, 337/1, 340/3, 341/1, 344/6, 360/3, 369, 370/1, 372/1, 373/1, 373/2, 374/3, 450, 451, 460/3, 462, 463/1, 464/1, 465/1, 465/2, 470, 472/1, 477/1, 478/3, 480/1, 481/7, 482, 483/1, 488, 489, 502, 746/1, 747, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 772/1, 772/2, 772/3, 773/2, 773/3, 774/2,774/3,774/4, 776/2, 778/1, 780, 781/1, 784, 785, 786/1, 787, 788, 789, 791/1, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 802, 803, 805/1, 806, 808, 814, 815, 817/1, 818, 819, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 902, 904/2, 906, 907, 908, 1277/1, 1280/1, 1280/2, 1281/1, 1281/2, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1298, 1299

 Gmina Supraśl, powiat białostocki:

- obręb 0003 Grabówka działki nr ewidencyjny: 116/2, 116/10, 116/11, 116/28, 302

- obręb 0004 Henrykowo działki nr ewidencyjny: 2/2, 3/2, 4/4, 4/6, 49

- obręb 0010 Sobolewo działki nr ewidencyjny: 121/24, 129/6, 128/7, 129/6, 129/7, 130, 132/4, 133, 168, 169, 170, 186, 193/1, 200, 201, 240/1, 519, 523/4, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528/4, 530, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 601, 602, 603/1, 604/2, 677/72, 677/73, 677/74, 677/104, 678, 679, 681/1, 687/1, 699/4, 699/5, 699/5, 699/6, 699/7, 699/11, 700, 701/1

 Gmina Zabłudów, powiat białostocki:

- obręb 0012 Halickie działki nr ewidencyjny: 543, 544, 552/5, 552/6, 554/27, 555, 562, 575, 607, 610, 619, 621/1

- obręb 0018 Krynickie działka nr ewidencyjny: 521/2

- obręb 0020 Kudrycze działki nr ewidencyjny: 2/1, 2/3, 3, 4/2, 6, 10, 14/1, 19/1, 24, 42/1, 42/2, 43, 44/2, 45, 172, 194/2, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 250/1, 288

- obręb 0021 Kuriany działki nr ewidencyjny: 25/1, 25/2, 26/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/5, 110/1, 112, 113/1, 113/2, 114, 117/9, 120/3, 120/4, 120/8, 120/14, 120/15, 122/11, 122/19, 122/20, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 202/5, 224/17, 226/1, 228/21, 228/62, 228/67, 228/70, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 323/1, 334/2, 338, 339, 375/2, 376, 378, 379, 380, 381, 384

- obręb 0027 Nowosady działki nr ewidencyjny: 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 20, 23, 23/1, 23/2, 26, 27, 28, 29, 34/2, 35/2, 38, 45, 46, 50, 51/2, 51/4, 52/1, 53, 54, 55, 185, 186, 187, 188, 189, 247/1, 247/2, 250, 251/1, 251/2, 274, 286, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 312/7, 312/10, 312/11, 312/13, 451/5, 451/7, 451/10

- obręb 0034 Protasy działki nr ewidencyjny: 28, 31/4, 32/4, 34/2, 34/8, 82/5, 83/1, 83/3, 84/5, 103/6, 105/3, 144

- obręb 0037 Ryboły działka nr ewidencyjny: 1027

- obręb 0038 Rzepniki działki nr ewidencyjny: 12/1, 19/1, 20, 22, 23/2, 23/3, 24, 25, 43, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66/1, 69, 72, 73, 91, 92, 93, 94, 96/1, 96/2, 97, 98, 108, 127, 129, 130/1, 142, 145/3, 173, 174, 606

- obręb 0040 Skrybicze działki nr ewidencyjny: 140, 142, 143, 145, 146, 147/2, 148, 149, 150/1,150/2, 151/1, 154, 157, 159/1, 238/2, 238/10, 248/4, 248/5, 250, 252, 253/1, 253/2, 257, 258, 262/2, 270, 271, 273/3, 338, 339/3, 339/4, 340/1, 340/5, 340/6, 342, 343/1, 344/3, 344/5, 346, 347/1, 347/2, 348/2, 348/4, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 438/3, 582/1, 586/8, 597, 608, 609

 Gmina Bielsk Podlaski, powiat bielsko-podlaski:

- obręb 0007 Deniski działki nr ewidencyjny: 132, 142/1, 143, 149, 547, 567, 569, 570, 571, 572/2,765

- obręb 0038 Ploski działki nr ewidencyjny: 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 41, 59, 61/2, 62, 65, 67/2, 68/2, 70, 80, 81/1, 288/1, 290, 291, 292, 293, 301, 1142/4

      Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania. Stosownie do art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, że postępowanie prowadzi Referat Geologii w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 525, tel. 85 66-54-466.

      Informuję zarazem, iż działając na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.), w związku z art. 106 KPA tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Burmistrza Choroszczy, Wójta Gminy Turośń Kościelna, Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, Burmistrza Supraśla, Burmistrza Zabłudowa oraz Wójta Gminy Bielsk Podlaski o opinię w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

      Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Urzędu Miasta i Gminy Chroszcz, Urzędu Miasta i Gminy Zabłudów, Urzędu Miasta i Gminy Supraśl, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Turośń Kościelny oraz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach, na terenie których mają być prowadzone prace objęte projektem. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.