Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2017-06-29

Znak DIT-III.7422.6.2017
Data obwieszczenia 2017-06-29
Obwieszczenie dotyczy Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., znak DIT-III.7422.6.2017

Białystok, dnia 29 czerwca 2017 r.

DIT-III.7422.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 41 ust. 3 i ust. 5 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r, poz. 1131 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 29 czerwca 2017 r., znak DIT-III.7422.6.2017, stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Tatarowce III” udokumentowanego na działkach nr 58 i 65 na gruntach wsi Tatarowce, gmina Zabłudów, województwo podlaskie, udzielonej Panu Antoniemu Timińskiemu, zam. Majówka 4, gm. Supraśl (ostatnie miejsce pobytu Tatarowce 11, 16-060 Zabłudów) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2001 r., znak ROŚ.IV-7412/II/93/01.

         Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte z urzędu, ponieważ koncesja wygasła z chwilą śmierci Pana Antoniego Timińskiego, a organ koncesyjny jest zobowiązany do stwierdzenia jej wygaśnięcia w drodze decyzji.

         Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowań w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści). Stosownie do zapisu art. 41 ust. 3 i ust. 5 przywołanej wyżej ustawy, bez względu na liczbę stron postępowania, w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia koncesji z powodu śmierci przedsiębiorcy, organ administracji geologicznej zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczeń.

         Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Geologii Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pok. 525, tel. 85 66-54-466)  w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

         Obwieszczenie zgodnie z art. 41 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy Prawo geologiczne i górnicze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie gminy oraz na terenie wsi Tatarowce, w obrębie której prowadzono wydobycie kopaliny ze złoża „Tatarowce III”.