Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2017-05-05

Znak DIT-III.7422.6.2017
Data obwieszczenia 2017-05-05
Obwieszczenie dotyczy Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 5 maja 2017 r., znak DIT-III.7422.6.2017

Białystok, dnia 5 maja 2017 r.

DIT-III.7422.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.), Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Tatarowce III”, udokumentowanego na działkach nr 58 i 65 na gruntach wsi Tatarowce, gmina Zabłudów, województwo podlaskie, udzielonej Panu Antoniemu Timińskiemu, zam. Majówka 4, gm. Supraśl (ostatnie miejsce pobytu Tatarowce 11, 16-060 Zabłudów) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2001 r., znak ROŚ.IV-7412/II/93/01.

           Postępowanie zostało wszczęte z urzędu, ponieważ koncesja wygasła z chwilą śmierci Pana Antoniego Timińskiego, a organ koncesyjny jest zobowiązany do stwierdzenia jej wygaśnięcia w drodze decyzji.

           Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowań w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści). Stosownie do zapisu art. 41 ust. 5 przywołanej wyżej ustawy, bez względu na liczbę stron postępowania, w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia koncesji z powodu śmierci przedsiębiorcy, organ administracji geologicznej zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczeń.

           W związku z art. 10 § 1 Kpa stronom zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w związku z czym informuję, iż sprawę prowadzi Referat Geologii w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 525,  tel. 85 66-54-466.

            Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie tego terminu na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja.

            Obwieszczenie zgodnie z art. 41 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy Prawo geologiczne i górnicze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie gminy oraz na terenie wsi Tatarowce, w obrębie której prowadzono wydobycie kopaliny ze złoża „Tatarowce III”.