Aglomeracje

Działając na podstawie UCHWAŁY NR 129/1574/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji, powoływania i trybu pracy Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w związku z art. art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) zawiadamiam, że została złożona „Propozycja Planu Aglomeracji Szumowo” stanowiąca podstawę do wyznaczenia aglomeracji Szumowo. Na podstawie ww. dokumentu został opracowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szumowo.

Zamieszczony poniżej w wersji elektronicznej projekt uchwały wraz z załącznikiem dostępny jest również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V p., pok. 517, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).

Uwagi i wnioski w ramach konsultacji można składać w terminie do dnia 29 lipca br. w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu lub na adres email: dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podlaskiego.