Informacje z zakresu ochrony środowiska

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuje o przyjęciu przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr VI/42/19 z dnia 18 lutego 2019 r. zaktualizowanego „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”. Aktualizacja polegała na dodaniu do przedmiotowego dokumentu Załączników nr 6  i nr 7 i wynikała z zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479).

Z papierową wersją dokumentów zapoznać się można w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 (V piętro, pok. 510), 15-888 Białystok, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).

Załączniki dostępne są poniżej

Załączniki do treści