UCHWAŁA NR XL/519/ 06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 11 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Województwa Podlaskiego.

UCHWAŁA NR XL/519/ 06

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Województwa Podlaskiego.

Na podstawie art. 7, art. oraz art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 270) wprowadza się następujące zmiany w § 9:
1)w ust. 2 skreśla się wyraz „obywatel”,
2)w ust. 7 wyraz „Obywatel” zastępuje się wyrazem „ Każdy”,
3)ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Odmowa udostępnienia dokumentów z przyczyn określonych w ust. 3 następuje w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.