Uchwała Nr XXVI/321/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w statucie Województwa Podlaskiego

UCHWAŁA NR XXVI/321/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2009 r.


w sprawie  zmian w statucie Województwa Podlaskiego.


Na podstawie art. 7 ust.1 oraz art.18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1206, z 2006 r. Nr126, poz. 875, Nr 227, poz.1658 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458)  uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 13, poz. 270 oraz z 2006 r. Nr 242, poz. 2356) wprowadza się następujące zmiany:
1)  § 18 otrzymuje brzmienie:
 „§ 18. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych województwa składa dwóch członków Zarządu.”;
2)  § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Stroną występującą w umowach jest Województwo Podlaskie.  Postanowienie § 18 stosuje się odpowiednio.”;
3)  § 55 otrzymuje brzmienie:
 „§ 55. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki lub przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu aparatury elektronicznej do liczenia głosów. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw”, oraz „wstrzymuję się”. Tryb głosowania określa przewodniczący obrad.”;
4)  § 56 otrzymuje brzmienie:
 „§ 56.1.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, ze przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał, co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
3.Bezwzględna większość ustawowego składu Sejmiku oznacza liczbę całkowitą, głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Sejmiku.”;  
5) § 59 otrzymuje brzmienie:
§ 59. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Sejmiku.
2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Sejmik spośród Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji.
3. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów zgłaszanych na funkcję, dla obsadzenia której zostało zarządzone głosowanie.
4. Kandydatury umieszcza się w porządku alfabetycznym.
5. Jeżeli na karcie do głosowania znajdują się nazwiska dwóch lub więcej kandydatów, to przy nazwisku każdego z kandydatów umieszcza się jeden pusty kwadrat po prawej stronie.
6. Jeżeli na karcie do głosowania znajduje się tylko nazwisko jednego kandydata, to po prawej stronie umieszcza się trzy puste kwadraty: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
7. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy Radny wywołany w porządku alfabetycznym, odebrawszy od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
8. Radny dokonuje wyboru stawiając znak „X” w jednym z kwadratów przy nazwisku wskazanego przez siebie kandydata lub kandydatów w kratce „za”, albo w kratce „przeciw”, albo w kratce „wstrzymuję się”.
9. Znak „X” winien być postawiony w taki sposób, że linie winny się krzyżować w polu kwadratu.
10. Kart do głosowania nie można sporządzać więcej, niż wynosi ustawowy skład Sejmiku. Rozliczenie kart sporządzonych i wydanych Komisja odnotowuje w protokole.
11. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w większej ilości kratek, niż wynika to z przedmiotu głosowania lub nie postawiono go w żadnej.
12. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.
13. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
14. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji wraz z kartami do głosowania.”;
6) § 60 otrzymuje brzmienie:
„§ 60.1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad.
          2. Przewodniczący obrad, ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu.”;
7) po § 60 dodaje się § 60 a. w brzmieniu:
„§ 60 a. 1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejmik może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Wniosek może być głosowany wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie, w tym samym punkcie porządku obrad.
3. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego oraz tajnego.”;
8) § 68 otrzymuje brzmienie:
„ § 68. Przewodniczącego komisji oraz wiceprzewodniczących wybierają członkowie komisji spośród siebie, zwykłą większością głosów. Odwołanie przewodniczącego komisji lub wiceprzewodniczących następuje w tym samym trybie. Głosowanie nad wnioskiem o odwołaniu przewodniczącego komisji lub wiceprzewodniczących może odbyć się najwcześniej na kolejnym posiedzeniu komisji.”;

9) w § 75 :
a) w ust. 1 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:
„8) statutowo-regulaminową.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja stała liczy co najmniej 4 radnych.”;

10) po § 83 dodaje się § 83a. w brzmieniu:
„83a. Do zadań komisji statutowo-regulaminowej w szczególności sprawy z zakresu:
1)  spraw statutowo-regulaminowych;
2)  zmian w podziale terytorialnym;
3) aktów prawnych sejmiku nie mieszczących się w zakresie działania innych komisji.”;
11) § 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 „ 4. Posiedzenie przygotowuje Marszałek, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Wicemarszałek, proponując porządek posiedzenia, miejsce, dzień oraz godzinę jego rozpoczęcia.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.