Lista aktualności

 • Uchwała Nr 144/2245/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-14

  2020-07-31 17:07:27

  Zatwierdzenie częściowej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 • Uchwała Nr 144/2246/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-14

  2020-07-31 17:07:18

  Zatwierdzenie listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-055/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 • Uchwała Nr 142/2216/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-08

  2020-07-31 17:06:54

  Zatwierdzenie listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-054/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 • Uchwała Nr 145/2307/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

  2020-07-31 17:06:42

  Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy partnerstwa dotyczącej realizacji przez Województwo Podlaskie projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 • Uchwała Nr 145/2280/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

  2020-07-31 17:06:17

  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00.20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 • Uchwała Nr 140/2186/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-01

  2020-07-31 17:05:59

  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektom pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałania 4.1.1 Mobilność regionalna

 • Uchwała Nr 146/2318/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

  2020-07-31 17:05:54

  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego

 • Uchwała Nr 140/2193/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-01

  2020-07-31 17:05:47

  Rozstrzygnięcie rundy I konkursu nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A: Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).