Lista aktualności

 • Uchwała Nr 142/2225/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-08

  2020-08-03 13:06:03

  Powołanie i określenia zasad działania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Uchwała Nr 142/2224/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-08

  2020-08-03 13:05:46

  Zmiana uchwały Nr 227/3065/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży z zakresu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (zmienione brzmienie tytułu uchwały: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w ramach konkursu Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży z zakresu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) zmienionej uchwałą Nr 326/4844/2018 Zarządu Województwa

 • Uchwała Nr 139/2168/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-25

  2020-08-03 13:05:29

  Zmiana uchwały Nr 133/2056/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu nr wezwania RPPD.07.02.01-IZ.00-20-005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej, działanie 7.2 rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Uchwała Nr 139/2167/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-25

  2020-08-03 13:05:16

  Zmiana uchwały Nr 133/2057/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu pt. Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego nr wezwania POWR.02.08.00-IP.03-00-003/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 • Uchwała Nr 139/2166/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-25

  2020-08-03 13:04:01

  Zmiana uchwały Nr 133/2053/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu nr wezwania RPPD.07.02.01-IZ.00-20-004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej, działanie 7.2 rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Uchwała Nr 139/2165/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-25

  2020-08-03 13:03:46

  Powołanie Zespołu ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do 2030 r.

 • Uchwała Nr 139/2164/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-25

  2020-08-03 13:03:36

  Udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2020 rok Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku na pierwsze wyposażenie Centrów Integracji Społecznej

 • Uchwała Nr 139/2163/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-25

  2020-08-03 13:03:09

  Udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2020 rok na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych