Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania - 2019 r.

Białystok, dnia 22 listopada 2019

DRR-I.411.7.9.2019

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Podlaskiego, działając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), niniejszym informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPOWP 2014-2020, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ww. ustawy, zostało przyjęte Uchwałą nr 83/1322/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 listopada 2019 r.

Obwieszczenie wraz z uzasadnieniem, na podstawie art. 48 ust. 7 ww. ustawy podlega publikacji w prasie, na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Załączniki do treści