Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Białystok, 24 kwietnia 2018

DRR-I.411.10.3.2018

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Zarząd Województwa Podlaskiego, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), niniejszym informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPOWP 2014-2020, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ww. ustawy, zostało przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa nr 285/4038/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ww. ustawy umieszczone zostanie w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ oraz w siedzibie organu – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.