Nabór do Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Informacja o naborze do Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Na podstawie § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2014 r. poz. 869) Marszałek Województwa Podlaskiego informuje o naborze do Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych dla przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek.

Do zadań komisji egzaminacyjnej języków obcych należy: przygotowywanie pytań testowych i zestawów zadań do egzaminu pisemnego i ustnego, przeprowadzanie egzaminów z języków obcych i wystawianie ocen, wydawanie świadectw egzaminacyjnych. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. z 2014 r. poz.862) za pracę w komisji egzaminacyjnej języków obcych przysługuje członkowi przedmiotowej komisji wynagrodzenie w wysokości 53 zł za jedną egzaminowaną osobę.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek do komisji egzaminacyjnej z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek mogą zostać powołane osoby, które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły studia filologiczne lub
  • są od co najmniej 5 lat nauczycielami w szkole ponadgimnazjalnej lub lektorami w szkole wyższej, lub
  • są tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.) lub posiadają prawo do świadczenia usług tłumacza przysięgłego zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).

W związku z powyższym osoby zainteresowane pracą w komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek powinny w terminie od 4 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. złożyć lub przesłać pocztą wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kwalifikacji w postaci zaświadczeń, odpisów dokumentów lub uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.

Adres do przesłania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1
Kancelaria ogólna, parter
15-888 Białystok

W przypadku pytań należy kontaktować się z:
Katarzyna Kochan, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, tel. 085 66 54 488; katarzyna.kochan@wrotapodlasia.pl
lub Sekretariat Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. 085 66 54 171; est.sekretariat@wrotapodlasia.pl

Niedostarczenie zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań powołania do przedmiotowej komisji o których mowa powyżej i nie wypełnieniem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 w w/w terminie będzie skutkować niepowołaniem do komisji
egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną powołani do w/w komisji egzaminacyjnej zostaną zwrócone.